СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ В АУДИТОРСЬКИХ ФІРМАХ

Автор(и)

  • Катерина Гнедіна Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9471-0932
  • Анастасія Шелест Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)218-228

Ключові слова:

аудит; якість аудиторських послуг; контроль якості; система внутрішнього контролю якості; аудиторська фірма

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Здійснено огляд підходів до трактування поняття «якість аудиторських послуг». Визначено, що якість аудиторських послуг досягається через систему заходів і процедур, які забезпечують задоволення потреб клієнта аудиторської фірми шляхом дотримання аудиторами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, принципів професійної етики та формують довіру до результатів аудиторської перевірки. Систематизовано нормативно-правову базу, яка регулює питання контролю якості аудиторських послуг. Розглянуто вимоги
міжнародних стандартів та окреслено ключові етапи формування системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг відповідно до їх вимог. Обґрунтовано необхідність визначення внутрішніх політик та процедур,
формування внутрішніх стандартів для забезпечення якості аудиторських послуг. Доведено необхідність дотримання аудитором етичних принципів та принципу незалежності під час виконання основних обов'язків. Перед початком роботи необхідно виключити факт зацікавленості аудитора у результатах перевірки та усунути загрози
незалежності, при цьому такі контрольні процедури мають бути регулярними. Для забезпечення незалежності аудитора розроблено «Анкету для дотримання політики та процедур щодо незалежності аудиторського персоналу», яка дозволить перевірити дотримання аудитором принципу незалежності під час надання аудиторських послуг. Визначено комплекс заходів для забезпечення якості послуг вітчизняних аудиторських фірм, які сприятимуть раціональному використанню часу та підвищення якості окремих аудиторських процедур, зростанню рівня професіоналізму персоналу, уникненню зловживань та підвищенню ефективності системи внутрішнього контролю, забезпеченню відсутності загроз порушення етичних принципів при виконанні аудиторського завдання та дотриманню аудиторами принципу незалежності. Розроблено «Пам’ятку аудитору (помічнику аудитора) про фундаментальні етичні принципи» з метою поширення етичних принципів серед працівників аудиторської фірми, оскільки дотримання етичних принципів має бути пріоритетом для співробітників аудиторської фірми.

Біографії авторів

Катерина Гнедіна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Анастасія Шелест, Національний університет «Чернігівська політехніка»

магістрантка

Посилання

Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh. Vydannia 2016–2017 rokiv. Chastyna 1 [Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. 2016–2017 Edition. Vol. 1]. https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%A1%D0%90%202016-

_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201(1).pdf.

International Standard on Quality Control (ISQC) 1, “Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements”. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-2020-Handbook-Volume-1.pdf.

Redko, O. (2009). Yakist audytorskykh posluh: filosofiya ta mifolohiya [Quality of audit services: philosophy and mythology]. Accounting and audit, (1), 46-54.

Butynets, F.F. (Ed.), Malyuha, N.M., & Petrenko, N.I. (2004). Audyt: stan i tendentsii rozvytku v Ukraini [Audit: the state and trends in Ukraine]. ZhSTU.

Sukha, O.R., & Marchuk, O.V. (2007). Problemy i perspektyvy kontrolyu yakosti audytu v Ukrayini [Problems and prospects of audit quality control in Ukraine]. Bulletin of the National University of Water Management and Environmental Sciences. Collection of scientific works, (3(39)), 290-297.

Yeremenko, D.V. (2010). Yakist audytorskykh posluh v Ukraini [Quality of audit services in Ukraine]. Accounting and Finance of AIC: International scientific and production journal, (2), 94-96.

Proskurina, N.M., & Kovalenko, V.P. (2010). Yakist audytorskykh posluh v Ukraini: realiyi ta perspektyvy [Quality of audit services in Ukraine: realities and prospects]. Economic Journal XXI, (9–10), 53–57.

Ryadska, V.V. (2012). Hnoseolohichnyi analiz katehorii yakosti audytorskykh posluh [Epistemological analysis of the category of quality of audit services]. Formation of market economy, (28), 422-432.

International Standard on Auditing (ISA) 220, “Quality Control for an Audit of Financial Statements”. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-2020-Handbook-Volume-1.pdf.

Honcharuk, S.M., & Shot A.P. (2011). Kontrol yakosti audytorskykh posluh [Quality control of audit services]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 21.9, 156-160.

Butynets, F.F. (2006). Audyt: pidruchnyk dlya studentiv spetsialnosti “Oblik ta audyt” vyshchykh navchalʹnykh zakladiv [Audit: a textbook for students majoring in “Accounting and Auditing” in higher education]. 3rd ed. Ruta.

Kozak, V.Ye., & Ponomarov, A.A. (2010). Kontrol yakosti audytorskykh posluh [Quality control of audit services]. Bulletin of Khmelnytsky National University, 3(5), 220-223.

Hutsalenko, L., & Pryshlyak, N. (2010). Kontrol yakosti audytu u vitchyznyanykh ta zarubizhnykh praktykakh [Audit quality control in domestic and foreign practices]. Economic analysis, (6). https://econa.at.ua/Vypusk_6/gutsalenko-pryshlyak.pdf.

Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements (2020). Vol. 1. April 2021 by IFAC. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-2020-Handbook-Volume-1.pdf.

Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards). 2021 Edition. September 2021 by IFAC. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-English-2021-IESBA-Handbook_Web.pdf.

Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist [On audit of financial statements and auditing activities]. Law of Ukraine № 2258-VIII (on December 21, 2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text.

Polozhennia z natsionalnoi praktyky kontroliu yakosti audytorskykh posluh 1 “Orhanizatsiia audytorskymy firmamy ta audytoramy systemy kontroliu yakosti audytorskykh posluh” [Regulations on national practice of quality control of audit services 1 “Organization of audit quality control systems by audit firms and auditors”]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr2_4230-07#Text.

Kontseptualna osnova kontroliu audytorskoi diialnosti v Ukraini [Conceptual basis of audit control in Ukraine]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr2_3230-07#Text.

Shelest, А.S. (2021). The system of internal quality control of audit services: features of formation. Stratehichni oriientyry staloho rozvytku v Ukraini ta sviti: zbirnyk tez dopovidei I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh [Strategic guidelines for sustainable development in Ukraine and the world: a collection of abstracts of the First International

Scientific and Practical Conference of Young Scientists]. (pp. 139-141). Chernihiv Polytechnic National University.

Shalimova, N.S. (n.d.). Vnutrishni standarty audytorskoho pidpryyemstva: sutnist ta neobkhidnist rozrobky [Internal standards of the audit company: the essence and need for development]. http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3547/3/Ch1.pdf.

Pushkar, M.S. (2014). Audyt [Audit]. Kart-blansh.

Bondar, V.P. (2017). Yakist audytu ta faktory yii pidvyshchennia [Audit quality and factors for its improvement]. Visnyk ZhDTU: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Bulletin of ZhSTU: Economics, Management and Administration, (4(46)), 22–27.

Hnedina, K.V. (2020). Orhanizatsiia kontroliu yakosti audytorskykh posluh [Organization of quality control of audit services]. Yunist nauky – 2020: sotsialno-ekonomichni ta humanitarni aspekty rozvytku suspilstva: zbirnyk tez dopovidei X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh – Youth of Science - 2020: socio-economic and humanitarian aspects

of society development: collection of abstracts of the X International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduate Students and Young Scientists (pp. 181-182). Chernihiv Polytechnic National University.

Quality Management. Official website of the International Auditing and Assurance Standards Board. https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ