СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ, КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ ЯК НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

соціальне забезпечення; соціальний захист; соціальні виплати; допомога; компенсації; пільги

Анотація

У статті подане теоретичне обґрунтування та емпірична верифікація ефективності надання соціальних ви-
плат, компенсацій і пільг в Україні як напрямів соціального забезпечення. Проведено аналіз соціальної допомоги
сім’ям із дітьми. Зазначені шляхи вдосконалення соціального забезпечення: юридичний, фінансовий, кадровий, соціа-
льний, освітній, прогностичний, організаційний, інформаційно-технологічний, інформаційно-рекламний, управлінсь-
кий. Розроблено рекомендації, серед інших, запропоновано: створити на основі нормативно-правових документів
України «Єдину інформаційну базу соціальних допомог, послуг та пільг», які надаються населенню із зазначенням
джерел фінансування (держбюджетні кошти, кошти недержавних установ, територіальних громад), а також
«Єдиний реєстр отримувачів допомоги в Україні», які у спільній обробці даних дадуть можливість порівняти: інфо-
рмацію щодо обсягів фінансування видів допомоги та потреби споживачів у цій допомозі.

Біографії авторів

Ольга Тополь, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор філософських наук, професор, професор кафедри економіки та економіки освіти

Наталія Сухицька, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної політики

Посилання

Білик О. І. Побудова системи оцінення рівня соціального забезпечення населення /

О. І. Білик // Публічне управління та митне адміністрування. – 2020. – № 4 (27). – С. 21-25.

Бондаренко С. Соціальна політика держави як основа забезпечення соціального розвитку

[Електронний ресурс] / С. Бондаренко, Н. Бугас // Державне управління: удосконалення та роз-

виток. – 2021. – № 2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1981.

Буряк І. В. Основні проблеми в реформуванні соціальної сфери України / І. В. Буряк,

О. О. Болотова // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 50. – С. 179–183.

Дубич К. В. Механізми державного управління системою надання соціальних послуг : дис.

… д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / К. В. Дубич. – К.,

– 460 с.

Корецька Т. К. Механізми виконання регіональних програм соціального захисту насе-

лення : дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» /

Т. К. Корецька. – Львів, 2020. – 243 с.

Кравченко О. О. Соціальне обслуговування і соціальне забезпечення як основі форми на-

дання соціальних послуг / О. О. Кравченко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психоло-

гія, соціологія. – 2018. – № 1 (11). – С. 67-72.

Підлипна Р. П. Загострення соціальних проблем в Україні у світлі карантинних обмежень

[Електронний ресурс] / Р. П. Підлипна // Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. – 2020. – № 59. –

С. 12-19. – Режим доступу: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/11125.

Реут А. Г. Соціальна підтримка населення України: оцінювання та напрями реформуван-

ня : дис. …канд. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і

політика» / А. Г. Реут. – К., 2019. – 263 с.

Савченко В. Ф. Інноваційні підходи до розвитку соціальної сфери України [Електронний

ресурс] / В. Ф. Савченко, О. В. Маклюк // Економічний форум. – 2021. – № 1(2). – С. 154-163. –

Режим доступу: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-23

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ