СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Людмила Вербівська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2768-9157

Ключові слова:

бізнес; електронний бізнес; цифровий бізнес; цифрова економіка; цифрова трансформація; ін- формаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті проаналізовано сутність цифрового бізнесу та визначено особливості його функціонування. Для цьо-
го було проведено загальний аналіз змісту цифрової економіки, досліджено окремі концепції трактування сутності
цифрової економіки. Аналіз представлених підходів дозволив виокремити сукупність базових особливостей цифрової
економіки, що дає можливість констатувати всепроникність цифрових технологій у всі сфери економічних відно-
син, їх позитивний та негативний вплив на розвиток національного господарства. Виокремлення специфічних рис
цифрової економіки також дало можливість провести аналіз природи цифрового бізнесу та конкретизувати його
сутність. У статті виокремлено різні можливі варіанти розгляду сутності такого бізнесу.

Біографія автора

Людмила Вербівська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Посилання

Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи Украї-

ни [Електронний ресурс] / В. В. Апалькова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Ме-

неджмент інновацій. – 2015. – Т. 23, вип. 4. – С. 9-18. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

cgibin/

irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&

S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdumi_2015_23_4_4.

Бортнік А. М. Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства [Електронний ресурс]

/ А. М. Бортнік // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки

України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: О. М. Гребешкова (голов. ред.)

та ін.]. – К. : КНЕУ, 2020. – Вип. 47. – С. 16–31. – Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/handle/

/34922?show=full.

Вербівська Л. Концептуальні засади обґрунтування сутності електронного бізнесу /

Л. Вербівська // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 2(26). – С. 57-64.

Дубина М. В. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в ро-

звитку сучасного суспільства / М. В. Дубина, О. М. Козлянченко // Проблеми і перспективи

економіки та управління. – 2019. – № 3 (19). – С. 21-32.

Дюбохимець Л. С. Цифрова трансформація національної економіки: сучасний стан та

тренди майбутнього / Л. С. Дюбохимець, Є. М. Шпуляр // Вісник Хмельницького національного

університету. – 2019. – № 4. – С. 213-217.

Жаворонок А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національ-

ній економіці / А. Жаворонок, А. Марич // Економічний дискурс. – 2020. – Вип. 4. – С. 104-110.

Карчева Г. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної еко-

номіки [Електронний ресурс] / Г. Карчева, Д. Огородня, В. Опенько // Фінансовий простір. –

– № 3 (27). – С. 13-21. – Режим доступу: https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/17kgttme.pdf.

Козлов В. В. Цифрова економіка: передумови, загрози та перспективи [Електронний ре-

сурс] / В. В. Козлов, Т. В. Томашевська // Статистика України. – 2021. – № 2. – С. 58-66.

Кузнєцова А. Я. Теоретичні підходи до визначення цифрової економіки [Електронний ре-

сурс] / А. Я. Кузнєцова, Г. Г. Чмерук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. –

Вип. 6(74). – С. 34-41. – Режим доступу: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/6_74_1_2019_ukr/5.pdf.

Лазебник Л. Л. Сутність, особливості та параметри цифрової економіки [Електронний

ресурс] / Л. Л. Лазебник, В. О. Войтенка // Економічний вісник. – 2020. – № 1. – С. 22-29. – Ре-

жим доступу: https://ev.nmu.org.ua/docs/2020/1/EV20201_022-029.pdf.

Назарова Г. В. Цифрова економіка: етимологія та інституційна структура [Електронний

ресурс] / Г. В. Назарова, В. О. Руденко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки

та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19 листопада

р. – Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. – C. 406-410.

Омельяненко О. М. Стратегічні вектори трансформації бізнес-моделей підвищення еко-

номічної ефективності діяльності сфери послуг [Електронний ресурс] : дис. … д-ра філософії /

Омельяненко О. М.; Сумський державний педагогічний університет. – Суми, 2021. – 302 с. –

Режим доступу: https://sspu.edu.ua/images/2021/docs/dis/disertaciya_omelyanenkoom_cc833.pdf.

Онищенко Ю. І. Еволюція теоретичних підходів до визначення сутності дефініції «циф-

рова економіка» [Електронний ресурс] / Ю. І. Онищенко // Бізнес-навігатор. – 2018. – Вип. 6. –

С. 9-13.

Пуцентейло П. Р. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економі-

ки / П. Р. Пуцентейло, О. О. Гуменюк// Інноваційна економіка. – 2018. – № 5-6. – С. 131-143.

Сірко А. В. Реалії цифрової економіки: нові можливості та виклики для суспільства і

держави [Електронний ресурс] / А. В. Сірко // Ефективна економіка. – 2020. – № 11. – Режим

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/17.pdf.

Струтинська І. В. Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-

структур [Електронний ресурс] : дис. … д-ра екон. наук / Струтинська І. В. ; Тернопільський

національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль – Запоріжжя, 2020. – 487 с.

– Режим доступу: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/08_2020/Strutynska_dis.pdf.

Фролова Л. В. Трансформація підприємництва в умовах цифрової економіки [Електрон-

ний ресурс] / Л. В. Фролова, І. М. Бойко // Економіка: реалії часу. – 2021. – № 2 (54). – С. 47-56. –

Режим доступу: https://economics.net.ua/files/archive/2021/No2/47.pdf.

Чмерук Г. Г. Цифрова економіка як окремий сектор національної економіки держави

[Електронний ресурс] / Г. Г. Чмерук // Науковий вісник Ужгородського національного універси-

тету. – 2019. – Вип. 27, ч. 2. – С. 92-97.

Штець Т. Ф. Державне регулювання розвитку сектора цифрової економіки України [Елек-

тронний ресурс] : дис. … д-ра філос. / Т. Ф. Штець; Львівський торговельно-економічний універ-

ситет. – Львів, 2021. – 240 с. – Режим доступу: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/

data/pidrozdily/Aspirantura/Rady/Spec_vchena_rada/Anotaciji/SHtec_Disertacija.pdf.

Shkarlet S. Transformation of the Paradigm of the Economic Entities Development in Digital

Economy / S. Shkarlet, M. Dubyna, K. Shtyrhun // WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT

and Development. – 2020. – Vol. 16. – Pр. 413-422.

Shkarlet S. M. Basic descriptors of the information economy development / S. M. Shkarlet,

M. V. Dubyna, А. V. Tarasenko // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), ч. 1. – С. 8-15.

The ICT sector in economic development of the countries of Eastern Europe: a comparative

analysis / Dubyna M., Kholiavko N., Zhavoronok A., Safonov Yu., Krylov D., Tochylina Yu. //

WSEAS Transactions on Business and Economics. – 2022. – Vol. 19. – Pp. 169-185.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-23

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ