СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР МІГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Автор(и)

  • Світлана Повна Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0654-9868
  • Марина Рудяк Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

Ключові слова:

міграція; безробіття; економічний розвиток; інвестиції; інститути; Глобальний індекс при- ваблювання талантів

Анотація

У статті досліджено вплив соціально-економічного розвитку України на міграційні процеси. На основі аналізу
показників динаміки соціально-економічного розвитку визначено, що занадто низький рівень інвестування економіки
призводить до таких соціальних проблем, як відсутність робочих місць та зростання безробіття. Соціальні та
економічні проблеми мають витоком недосконалість інституційного середовища. У результаті дослідження дійшли
таких основних висновків: 1) економіка України перебуває на дуже низькому рівні, що навряд чи зробить Україну
привабливою для повернення трудових мігрантів найближчим часом; 2) розвинені навички високого рівня населення
разом зі слабкими можливостями інституційного середовища можуть додати нестабільності в міграційні проце-
си; 3) вплив на міграційні процеси є комплексним та складним питанням, що зачіпає основи організації держави.

Біографії авторів

Світлана Повна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Марина Рудяк, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірантка

Посилання

Chami R. Are Immigrant Remittance Flows a Source of Capital for Development? / R. Chami,

C. Fullenkamp, S. Jahjah // IMF Staff Papers. – 2005. – Vol. 52, No. 1. – Pр. 55–81.

The Global Talent Competitiveness Index 2018. Diversity for Competitiveness [Electronic resource].

– Accessed mode: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/globalindices/docs/

GTCI-2018-report.pdf.

The Global Talent Competitiveness Index 2019. Enterpreneurial Talent and Global

Competitiveness [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.insead.edu/sites/default/files/

assets/dept/globalindices/docs/GTCI-2019-Report.pdf.

The Global Talent Competitiveness Index 2020. Global Talent in the Age of Artificial

Intelligence [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/

dept/globalindices/docs/GTCI-2020-report.pdf.

World Migration Report 2020. International Organization for Migration [Electronic resource].

– Accessed mode: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf.

Бородиня О. Почему ФОПам плохо? [Електронний ресурс] / О. Бородиня // Ліга. Блоги. –

Режим доступу: https://blog.liga.net/user/oborodynia/article/41441.

Валовой внутренний продукт Украины в 2020 г. [Електронний ресурс] / Минфин. – Ре-

жим доступу: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2020.

Дем’янчук Ю. І. Міжнародні приватні трансферти як циклічний чинник в економіці Ук-

раїни [Електронний ресурс] / Ю. І. Дем’янчук // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 3-4. –

С. 23-27. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48216/07-

Demyanchuk.pdf?sequence=1.

Звьоздная Т. М. Регулювання міграційної політики у США [Електронний ресурс] /

Т. М. Звьоздная // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – № 2. – С. 457-462. – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_63.

Либанова Э. Сколько нас и почему? [Електронний ресурс] / Э. Либанова // Дзеркало

тижня. – 2020. – 22.08.2020. – Режим доступу: https://zn.ua/ukraina-1991-2020/skolko-nas-ipochemu.

html.

Либанова Э. Трудовая миграция из Украины: влияние COVID-19 [Електронний ресурс] /

Э. Либанова // Дзеркало тижня. – 2020. – 17.06.2020. – Режим доступу: https://zn.ua/SOCIUM/

trudovaya-migraciya-iz-ukrainy-vliyanie-covid-19-357783_.html.

Оліфіренко Л. Використання ресурсного потенціалу інститутів громадянського суспіль-

ства щодо регулювання зайнятості населення та міграційних процесів / Л. Оліфіренко,

М. Рудяк // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 1(21). – С. 20-37.

Плекаючи потенціал людської мобільності в Україні / Міжнародна організація з міграції

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine.iom.int/ua/plekayuchy-potencial-lyudskoyimobilnosti-

v-ukrayini.

Повна С. Аналіз стану інвестування в Україні як засобу розвитку підприємств та струк-

турних перетворень в економіці / С. Повна // Проблеми і перспективи економіки та управління.

– 2020. – № 2 (22). – С. 63-71.

Повна С. Вплив рівня забезпеченості ресурсами країни на особливості її інноваційного роз-

витку / С. Повна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021.– № 1(25). – С. 33-44.

Попело О. Формування та реалізація антикорупційної політики в контексті забезпечен-

ня економічної безпеки держави / О. Попело, Н. Іванова // Проблеми і перспективи економіки та

управління. – 2021.– № 3 (27). – С. 29-36.

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року

[Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №526-р. –

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80.

Риндзак О. Т. Інгібування міграційних втрат людського потенціалу України [Електрон-

ний ресурс] / О. Т. Риндзак // Економіка України. – 2019. – № 9-10. – С. 79-91. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2019_9-10_7.

Статистичний щорічник України за 2019 рік / за ред. І. Є. Вернера. – К. : Державна слу-

жба статистики України, 2020. – 465 с.

Статистичний щорічник України за 2020 рік [Електронний ресурс] / за ред.

І. Є. Вернера. – К. : Державна служба статистики України, 2021. – 455 с. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf.

Трудовая миграция: сколько украинцев работали за границей в 2019-2021 годах [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/18/infografika/obshhestvo/

trudovaya-migraciya-skolko-ukraincev-rabotali-granicej-2019-2021-godax.

Червінська Л. М. Політологічне дослідження міграції: теоретико-методологічні засади /

Л. М. Червінська // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – Т. 20, вип. 23 (3). – С. 237-240.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ