СУТНІСНА ТА СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕАТИВНОГО КЛАСТЕРА

Автор(и)

Ключові слова:

креативні індустрії; кластери; креативність; креативний простір; креативний кластер; ре- віталізація

Анотація

Стаття присвячена сутнісній та структурній характеристиці креативного кластера як одного з видів органі-
зації креативного простору. З метою чого в роботі досліджено сутність креативного кластера на основі вивчення
понять «кластер» та «креативність». З врахуванням розуміння даних дефініцій, а також наведених різноманітних
поглядів як вітчизняних, так і закордонних учених щодо поняття «креативний кластер», запропоноване власне тлума-
чення цієї категорії. Розглянуті цілі та задачі креативних кластерів у процесі їх формування та функціонування, наве-
дені ознаки креативних кластерів. Також у межах цієї статті були виокремлені структурні елементи креативних
кластерів та з’ясовано переваги та позитивні наслідки їх функціонування та розвитку на певній території.

Біографія автора

Галина Самійленко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в эконо-

мике: энциклопедический словарь / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга»,

– 384 с.

Конопліцький В. А. Економічний словник. Тлумачно-термінологічний / В. А. Конопліць-

кий, Г. І. Філіна. – К. : КНТ, 2007. – 580 с.

Самійленко Г. М. Креативна економіка: теоретичні засади та особливості її функціону-

вання в умовах становлення нової економіки / Г. М. Самійленко // Проблеми і перспективи еко-

номіки та управління. – 2020. – № 2 (22). – С. 31-42.

Simon Evans. Creative clusters: key concepts [Electronic resource] / Simon Evans. – Accessed

mode: http://creativeclusters.com/clusters.dreamhosters.com/?page_id=1599.

The geography and creativity / De Propris L., Chapain, C., Cooke, P., Macneill S., Mateos –

Garcia, J. – NESTA, UK., 2009. – Report 27.

De Propris L. Creative Clusters and Governance: The dominance of the Hollywood Film Cluster

/ De Propris L., Hypponen L. // Creative Cities, Cultural Clusters and Local Development / Cooke,

P. and Lazzeretti, L. – Cheltenham: Edward Elgar, 2008. – Pp. 258-286.

Florida R. The Rise of the Creative Class [Electronic resource] / Florida, R. // The Washington

Monthly. – May, 2002. – Pр. 15-25. – Accessed mode: https://www.os3.nl/_media/2011-

/richard_florida_-_the_rise_of_the_creative_class.pdf.

Давимука С. А. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія

/ С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Львів, 2017. – 528 с.

Potts J. Art & innovation: an evolutionary economic view of the creative [Electronic resource] /

Potts J. ; Unesco observatory, faculty of architecture, building and planning, the university of melbourne

refereed e-journal. – 2007. – Accessed mode: http://sutanto.staff.uns.ac.id/files/2008/09/art_innovation.pdf.

Strategies for Creative Places. LDA, 2005.

Emerging industries Report on the methodology for their classification and on the most active, significant

and relevant new emerging industrial sectors. Extension of the European Cluster Observatory, Promoting

better policies to develop world class clusters in Europe Contract N°71/PP/ENT/CIP/11/N04C031

[Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.emergingindustries.eu/Upload/CMS/Docs/

Emerging_industries_methodology.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ