СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ТА ЇХНІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Наталія Шевчук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0355-9793

Ключові слова:

індустріальний парк; екоіндустріальних парк; розвиток; промисловий розвиток; пільги

Анотація

У статті узагальнено світовий досвіду щодо розвитку індустріальних парків та виокремлення переваг їх фун-
кціонування для економіки України. Встановлено, що індустріальний парк об’єднує в собі різні підприємства різних
сфер діяльності з метою виробництва інноваційної, екологічно чистої, високорентабельної, конкурентоспроможної
продукції як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Досліджено досвід Великої Британії, Німеччини, Туреччи-
ни, США, Китаю та інших країн щодо розвитку індустріальних парків. На сьогодні в різних країнах існують різні
інституціональні пільги щодо функціонування індустріальних парків, найчастіше мотиватором створення індуст-
ріальних парків виступають податкові пільги, серед яких: пільги щодо податку на прибуток підприємств; звільнен-
ня від ввізного мита на обладнання та устаткування для роботи підприємств у межах індустріального парку; зві-
льнення від сплати податку на нерухомість, податку на землю або податку на оренду землі, сплати місцевих
податків та зборів; зниження тарифів на комунальні послуги. Проаналізовано останні зміни щодо розвитку індус-
тріальних парків у податковому та митному кодексі у напрямі звільнення від сплати податку на додану вартість;
звільнення від податку на прибуток; надання повноважень місцевій владі щодо встановлювання пільгових ставок
податку на нерухомість та плату за землю. Підприємства, що об’єднуються в межах індустріального парку, ма-
ють такі переваги, як отримання комплексу послуг щодо організаційно-правового регулювання діяльності завдяки
перекладенню частини функцій на керівну компанію індустріального парку; розширення доступу до ресурсів, у тому
числі фінансових ресурсів; зменшення витрат, за рахунок спільного використання інфраструктурних об’єктів; роз-
ширення можливостей щодо виходу на міжнародні ринки; залучення до науково-технічної та інноваційної діяльно-
сті; інституціональне закріплення певних пільгових умов функціонування.

Біографія автора

Наталія Шевчук, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Dolgen D. Eco-Industrial Parks: Experiences from Turkey / D. Dolgen, M. N. Alpaslan //

Glob J Ecol. – 2020. – Vol. 5(1). – Pp. 030-032.

Галасюк В. В. Індустріальні парки: світовий досвід та перспективи створення в Україні

/ В. В. Галасюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2018. – Т. 28, № 1. – С. 40-50.

Єгоров І. Ю. Індустріальні парки в Україні: проблеми становлення та перспективи роз-

витку : монографія / І. Ю. Єгоров, О. М. Бойко, В. Ю. Грига. – К., 2015. – 139 с.

Індустріальні парки в Україні: удосконалення політики стимулювання у контексті сві-

тового досвіду: аналіт. доп. / [А. П. Павлюк та ін.]. – К. : НІСД, 2014. – 49 с.

Лекарь С. І. Міжнародні та вітчизняні реалії функціонування індустріальних парків /

С. І. Лекарь // Економіка промисловості. – 2017. – № 1. – С. 80-94.

Національна економічна стратегія 2030 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів Ук-

раїни. – Режим доступу: https://nes2030.org.ua.

Про Індустріальні парки [Електронний ресурс] : Закон України від 21.06.2012

№ 5018-VI. –Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text.

Чичиренко Ю. В. Проблеми створення та функціонування індустріальних парків: ана-

ліз та імплементація світового досвіду / Ю. В. Чичиренко, О. К. Котко // Вісник Академії митної

служби України. Сер.: Економіка. – 2014. – № 1. – С. 74-82.

Bellantuono N. The organization of eco-industrial parks and their sustainable practices /

Bellantuono N., Carbonara P. Pontrandolfo // Journal of Cleaner Production. – 2017. – Vol. 161. –

Pp. 362-375.

OECD (2005). Regulatory Impact Analysis in OECD Countries. Challenges for developing

countries Delia Rodrigo.

Solihah N. Regulatory Impact Analysis for XGS-PON Standardization Development in

Indonesia / Solihah N., Nashiruddin M.I. and Sugesti E.S. // 13th International Congress on Ultra

Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). – 2021. – Рp. 246-252.

The Role of Higher Education Institutions in the Development of EcoIndustrial Parks in

Terms of Sustainable Development / S. Tulchynska, N. Shevchuk, A. Kleshchov, I. Kryshtopa, Ye.

Zaburmekha // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. –

Vol. 21(10). – Рp. 317-323.

Operation of industrial parks in the conditions of sustainable development and the paradigm

of circular economy / S. Tulchynska, N. Shevchuk, O. Popelo, A. Pohrebniak, Y. Kravchyk // Laplage

em Revista (International). –2021. – Vol. 7, nо. 3C. – Рp. 238-247.

UNIDO. (2019). International recommendations for Industrial Parks. Vienna.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ