СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Інна Якушко Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1161-7383

Ключові слова:

цифровізація; трансформація; цифрова трансформація; інформаційно-комунікаційні технології; економічна система

Анотація

У статті розглянуто питання визначення сутності цифрової трансформації, конкретизації особливостей цього
процесу. З цією метою у статті проаналізовано сутність таких категорій, як «трансформація», «цифровізація». Для
поглиблення розуміння сутності категорії «цифрова трансформація» у статті проаналізовано зміст сформованих науко-
вих підходів до розгляду цієї дефініції. У результаті встановлено наявність багатоваріантності у трактуванні її змісту
та на основі детального аналізу наукових концепцій її розгляду було запропоновано авторський підхід до тлумачення сут-
ності зазначеної категорії. Також у статті ідентифіковано основні особливості цифрової трансформації.

Біографія автора

Інна Якушко, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

кандидат економічних наук, здобувач

Посилання

Барановський О. І. Зміст трансформаційних процесів в економічних системах / О. І. Ба-

рановський // Вісник університету банківської справи. – 2017. – № 1 (28). – С. 3-14.

Бречко О. В. Детермінанти цифрової трансформації національної економіки / О. В. Бречко

// Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 4. – С. 7–24.

Воржакова Ю. П. Сутність цифрової трансформації з різних позицій підприємців та нау-

ковців / Ю. П. Воржакова, О. І. Хлебинська // Економiка та держава. – 2021. – № 9. – С. 107-111.

Дубина М. В. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в ро-

звитку сучасного суспільства / М. В. Дубина, О. М. Козлянченко // Проблеми і перспективи еко-

номіки та управління. – 2019. – № 3 (19). – С. 21-32.

Дубина М. Інституційні трансформації фінансової системи України в умовах розвитку

цифрової економіки / М. Дубина, О. Попело, О. Тарасенко // Проблеми і перспективи економіки

та управління. – 2021. – № 1 (25). – С. 91-110.

Качкарда Ю. Цифрова трансформація – це організація бізнесу з точки зору цінності

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biz.nv.ua/ukr/tech/tsifrova-transformatsija-tseorhanizatsija-

biznesu-z-tochki-zoru-tsinnosti-2497503.html.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [Еле-

ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.

Круглов В. Державна політика трансформації ринку праці: виклики цифрової епохи /

Круглов В. // Науковий вісник: Державне управління. – 2021. – № 1(7). – С. 140-161.

Кудлаєнко С. В. Трансформаційні процеси і державна соціальна політика: необхідність

врахування особливостей [Електронний ресурс] / С. В. Кудлаєнко // Інвестиції: практика та дос-

від. – 2018. – № 18. – С. 37-41. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2018/9.pdf.

Любохимець Л. С. Цифрова трансформація національної економіки: сучасний стан та

тренди майбутнього / Л. С. Дюбохимець, Є. М. Шпуляр // Вісник Хмельницького національного

університету. – 2019. – № 4. – С. 213-217.

Маркевич К. Цифровізація: переваги та шляхи подолання викликів [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: https://razumkov.org.ua/statti/tsyfrovizatsiia-perevagy-ta-shliakhypodolannia-

vyklykiv.

Марченко В. Б. Поняття та правове забезпечення цифрової трансформації в Україні

[Електронний ресурс] / В. Б. Марченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. –

№ 6. – С. 279-282. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/6_2019/68.pdf.

Назарова Г. В. Цифрова економіка: етимологія та інституційна структура /

Г. В. Назарова, В. О. Руденко // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та прак-

тики : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19 листопада 2021 р. –

Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. – C. 406-409.

Новак І. М. Трансформація менеджменту персоналу в цифровій екосистемі організації /

І. М. Новак // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоеко-

номічної реальності: виклики, шляхи розвитку : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ.

конф.; 11–12 листопада 2020 р. – К. : КНЕУ, 2021. – С. 218-220.

Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи / М. В. Руденко

// Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 61-65.

Руденко М. В. Цифровізація: категоріальні особливості та специфіка трактування

[Електронний ресурс] / М. В. Руденко // Економічний форум. – 2021. – № 4. – С. 3-13. – Режим

доступу: https://lntu.edu.ua/sites/default/files/fls/ekonomichniy_forum_4_2021_0.pdf.

Сидоренко С. В. Цифрова трансформація суспільства в умовах четвертої промислової

революції / С. В. Сидоренко // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2021. – Вип. 1(173),

т. 1. – С. 31-43.

Струтинська І. В. Дефініції поняття «цифрова трансформація» / І. В. Струтинська //

Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 48-2. – С. 91-96.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / Центр Разумкова. Київ :

Видавництво “Заповіт”, 2020. 274 с.

Чмерук Г. Г. Цифрова трансформація як нова форма трансформації фінансових відносин

суб’єктів господарювання / Г. Г. Чмерук // Вісник Одеського національного університету. Серія :

Економіка. – 2019. – Т. 24, Вип. 4. – С. 164-169.

Шапошников К. С. Вплив інституційного середовища на інноваційний розвиток еконо-

міки регіону / К. С. Шапошников // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 29. –

С. 34-36.

Digital transformation: online guide to digital business transformation [Electronic recourse]. –

Accessed mode: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation.

Methodological approach to economic analysis and control of enterprises under conditions of

economic systems transformation / A. Viknianska, D. Kharynovych-Yavorska, M. Sahaidak,

A. Zhavoronok, V. Filippov // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. –

Vol. 4. – Pр. 150-157.

Transformation of Household Credit Behavior in the Conditions of Digitalization of the

Financial Services Market / M. Dubyna, A. Zhavoronok, N. Kudlaieva, I. Lopashchuk // Journal of

Optimization in Industrial Engineering. – 2021. – Vol. 14(1). – Pp. 97-102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ