ІНТЕГРАЦІЙНА СКЛАДОВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

  • Олексій Білязе Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3361-7931

Ключові слова:

інтеграційні складові; макроекономічне середовище; забезпечення; сегменти; національна економіка

Анотація

У статті досліджено інтеграційні складові забезпечення розвитку національної економіки в умовах глобальних
викликів. Проаналізовано сучасний стан національної економіки, вплив поширення пандемії COVID-19 на структур-
но-функціональну складову національної економіки. Презентовано основні сегменти структури. Оприлюднено основ-
ні проблеми, які супроводжують інтеграційний процес у макроекономічному середовищі. Розглянуто основні мотиви
інтеграційних процесів у макроекономічному середовищі. Проілюстровано основні форми інтеграції в макроекономі-
чному середовищі. Запропоновано агреговані компоненти при декомпозиції інтеграційних процесів. Зроблено виснов-
ки та представлено схему інтеграційного процесу в господарській діяльності.

Біографія автора

Олексій Білязе, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

здобувач відділу макроекономіки та державного управління

Посилання

Головченко О. Ю. Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах

глобалізації : дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / О. Ю. Головченко. – Одеса, 2020. – 244 с.

Мельник Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у

національній економіці : монографія / Ю. М. Мельник. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 365 с.

Яцкевич І. До питання про зміст поняття інтеграції суб’єктів підприємницької діяльності /

І. Яцкевич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 473-483.

Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделю-

вання розвитку : монографія / А. А. Пилипенко. – Х. : ВД «Інжек», 2008. – 408 с.

Войнович Р. Глобальна контракція як засіб здійснення глобальної інтеграції та її вплив

на державне управління / Р. Войнович // Вісник Національної академії державного управління

при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 5-14.

Григор’єв Г. С. Теоретико-методологічні засади державного регулювання фінансово-

економічних процесів в умовах глобалізації : монографія / Г. С. Григор’єв. – Херсон : Олді-

плюс, 2017. – 380 с.

Safonov Yu. Economic tools of realization strategic management in Universities [Electronic

resource] / Yu. Safonov, V. Marichereda, Ie. Bazhenkov // Baltic Journal of Economic Studies. –

– Vol. 7, No. 4. – Pр. 182-187. – Accessed mode: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/

issue/article/view/1274.

Safonov Yu. Methodical principles of definition of economic entity’s competence to forming

of innovation-investment industrial clusters [Електронний ресурс] / Yu. Safonov, Ye. Мasleinikov,

N. Selivanova // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4 – С. 283-291. – Режим досту-

пу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2017/4/283-291.

Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетних дисбалансів [Електронний ре-

сурс] / О. Рожко, Ю. Сафонов, Є. Баженков, Л. Ємельяненко, Є. Бридун // Фінансово-кредитна

діяльність: проблеми теорії та практики. – 2021. – Т. 5, № 40. – С. 99-109. – Режим доступу:

https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3566/3350.

Integrated Model of the Higher Education Financing Under the Quadruple Helix Concept

[Electronic resource] / N. Kholiavko, A. Zhavoronok, K. Shaposhnykov, D. Krylov, L. Morozova,

N. Babiak. – Accessed mode: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202123563873609.pdf.

Assessment of the Prospects for Restoring the Financial Security of the State [Електронний

ресурс] / N. Shmygol, O. Galtsova, D. Krylov, A. Semenov, K. Shaposhnykov // Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021. – Т. 5, № 40. – С. 226-235. – Режим до-

ступу: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3457/3363.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ