СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

Ключові слова:

валовий внутрішній продукт; водні ресурси; економічні показники; прісна вода; водокористу- вання; водоспоживання; водовідведення; сталий розвиток; модель

Анотація

Домінуюча в сучасному світі концепція сталого розвитку актуалізує питання щодо раціонального використання
водних ресурсів України, адже, з одного боку, вони широко використовується у суспільному виробництві та для задово-
лення побутових потреб населення, а з іншого – Україна характеризується низьким водоресурсним потенціалом. Вста-
новлено, що динаміка забору, використання та відведення води протягом останніх тридцяти років має мінливий хара-
ктер і характеризується загальною тенденцію до зниження, що свідчить про наявність позитивних зрушень у сфері
водокористування України. Оцінка результативності використання водних ресурсів через показник водомісткості ВВП
виявила, що Україна значно перевищує характеристики більшості економічно та технологічно розвинених країн світу.
Загальні зусилля у сфері водокористування в Україні мають позитивний вектор спрямованості, однак за відсутності
корінної зміни технологічної бази національного виробництва досягти цілей сталого розвитку не вдасться.

Біографії авторів

Жанна Дерій, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Наталія Шадура-Никипорець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Максим Юрченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

магістрант

Посилання

Проведення просторового аналізу змін водного режиму басейнів поверхневих водних

об’єктів на території України внаслідок зміни клімату: звіт про науково-дослідну роботу [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: https://uhmi.org.ua/project/rvndr/avr.pdf.

Мініна О. В. Економіка довкілля і природних ресурсів: тексти лекцій / О. В. Мініна. –

Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – 186 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Мініна О. В. Забруднення довкілля як складова глобальної екологічної кризи: національ-

ний рівень / О. В. Мініна, О. С. Шевченко, Є. А. Мороз // Науковий вісник Полісся. – 2020. –

№ 2 (21). – С. 39-51.

Мірошниченко В. В. Водозабезпеченість населення України: рівень, проблеми та напрями

їх розв’язання / В. В. Мірошниченко // Наукові записки НаУКМА. – 2021. – № 6(1). – С. 99-104.

Хвесик М. Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів / М. Хвесик //

Екологія. – 2005. – № 371. – С. 102-112.

Медведева И. В. Беларусь и страны мира: статистический сборник / И. В. Медведева. –

Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020. – 369 с.

Державне агентство водних ресурсів України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. –

Режим доступу davr.gov.ua.

Шадура-Никипорець Н. Дослідження впливу масштабів виробництва на екологічні харак-

теристики регіону на основі стохастичного факторного аналізу / Н. Шадура-Никипорець, Ю. Ни-

кипорець // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 2(18). – С. 129-136.

Зосименко Т. І. Імплементація сталого розвитку як ключовий принцип галузевого спів-

робітництва Україна – ЄС / Т. І. Зосименко, Ж. В. Дерій, Н. Т. Шадура-Никипорець // Проблеми

і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 4(20). – С. 9-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА