ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

слова: харчова промисловість; агрокомплекс; інвестиційна привабливість; капітальні інвестиції; прямі інвестиції; переробна промисловість; імпорт; експорт

Анотація

У статті досліджено розвиток галузі харчової промисловості в Україні. Зазначено, що її матеріально-ресурсне
забезпечення та ефективний розвиток безпосередньо залежать від обсягу, структури та напрямку вкладення інвести-
ційних ресурсів, впровадження інновацій та забезпечення фінансової стійкості. Зауважено, що перевищення прямих
іноземних інвестицій над портфельними іноземними інвестиціями у 2020 році, як рекордний мінімум, можна пов’язати
з активними політичними діями в Україні, продовженням військових дій, а також запровадженням карантинних об-
межень. Перелічено фактори, які впливають на інвестиційний клімат саме для подальшого розвитку галузі харчової
промисловості. Визначено стратегічні й тактичні цілі для подальшого розвитку галузі, засоби та інструменти досяг-
нення мети. Запропоновано організаційно-економічний механізм розвитку галузі харчової промисловості та створення
кооперативів за рахунок венчурного фінансування при укладанні венчурних угод.

Біографії авторів

Денис Крилов, Запорізький національний університет

доктор економічних наук, заслужений економіст України

Олена Філатова, Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая

здобувач

Посилання

Грабович Т. С. Аналіз справ харчової промисловості України / Т. С. Грабович // Вісник

НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності під-

приємства. – 2013. – № 49 (1022). – С. 28–33.

Немченко Г. В. Розвиток підприємств харчової промисловості в умовах реформування

аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] : дис. … д-ра філософії в галузі знань

«Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність» / Г. В. Немченко ; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса,

– Режим доступу: https://www.onaft.edu.ua/download/dissertation/phd/Disser/2021/Disser-

PhD-Nemchenko.pdf.

Дейнеко Л. В. Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів на пе-

ріод до 2015 р. : монографія / Л. В. Дейнеко, А. О. Коваленко, Л. В. Старшинська. – К. : РВПС

України НАН України, 2011. – 212 с.

Гурочкіна В. В. Інвестиційне забезпечення розвитку промислових підприємств в економіці

емерджентного типу / В. В. Гурочкіна // Підприємництво та інновації. – 2020. – Вип. 11-2. – С. 3-22.

Шергіна Л. А. Аналіз тенденцій і перспектив розвитку підприємств харчової промис-

ловості України / Л. А. Шергіна, А. Й. Жемба, Ю. І. Пономарьова // Вісник Національного уні-

верситету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи ста-

новлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 875. – С. 181–187.

Задоя О. А. Тенденції розвитку портфельних іноземних інвестицій в Україні / О. А. Задоя,

В. С. Фоменко // Європейський вектор економічного розвитку. – 2021. – № 1 (30). – С. 44-53.

Задоя О. А. Подолання імпортозалежності як стратегічне завдання України /

О. А. Задоя, В. С. Кущова // Академічний огляд. – 2018. – № 2 (49). – С. 101–108.

The International Monetary Fund [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://data.imf.org/regular. aspx?key=61545851.

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2014/.

Бутнік-Сіверський О. Б. Економетрична оцінка результативності інноваційно-

інвестиційного потенціалу в харчовій промисловості України / О. Б. Бутнік-Сіверський,

Н. С. Коткова // Інтелект ХХІ. Інвестиційно-інноваційна діяльність. – 2020. – № 3. – С. 126-134.

Гальцова О. Л. Особливості стратегічного планування інвестиційної діяльності підп-

риємств харчової промисловості / О. Л. Гальцова // Інфраструктура ринку: електронне наукове

видання. – 2019. – Вип. 27. – С. 35-37.

Захарчук О. Дисбаланс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agrotimes.ua/

article/shho-strymuye-investycziyi-v-agrarne-vyrobnycztvo.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua.

Іноземці інвестують в харчову промисловість України в 5 рази більше, ніж в аграрний

сектор[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.agroday.com.ua/2020/06/11/inozemtsiinvestuyut-

v-harchovu-promyslovist-ukrayiny-v-5-razy-bilshe-nizh-v-agrarnyj-sektor/.

Бужимська К. О. Дослідження та аналіз процесів модернізації на підприємствах харчо-

вої промисловості України / К. О. Бужимська, Н. А. Станкевич // Проблеми теорії та методології

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – № 2(37). – С. 8–13.

Мудрак Р. П. Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті єв-

ропейської інтеграції / Р. П. Мудрак // Збірник наукових праць Уманського національного уніве-

рситету садівництва. – 2014. – Вип. 85, ч. 2. – С. 219-228.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА