ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

агропромисловий комплекс; державне регулювання; механізм управління; реформування; дер- жавна підтримка; державна аграрна політика; аграрний сектор; управлінське рішення

Анотація

Статтю присвячено питанням державного регулювання та формування державної аграрної політики в
Україні. Зазначено, що уряди всіх країн світу регулюють економічну, соціальну та політичну діяльність, тому
розробка нормативно-правових актів та їх застосування відображає нескінченну боротьбу між політичними та
неполітичними інтересами. Визначено, що регулювання впливає на економічні моделі, таким чином впливаючи на
розподіл доходів і багатства. Наведена організаційно-економічна діяльність держави та процес прийняття
управлінських рішень в АПК України. Висвітлено методи державної підтримки й інструменти управління та
регулювання розвитком АПК України.
Обґрунтовано потребу в оперативному й неупередженому застосуванні інструментів впливу на розвиток аг-
рарного сектору та прийняття агрополітичного рішення. Запропоновано стратегію розвитку АПК України. Визна-
чено завдання і заходи, які необхідно виконати в короткостроковій або середньостроковій перспективі, що дозволи-
ло запропонувати авторській підхід: усі завдання і заходи поділено на шість напрямів (рівнів), які мають відповідну
мету, а саме: реформи, інфраструктура, енергетика, виробництво, сільське господарство, законодавство.

Біографія автора

Антон Чуб, Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая

доктор юридичних наук, докторант

Посилання

Галанець В. В. Форми та методи державного регулювання агропромислового виробниц-

тва / В. В. Галанець // Право та державне управління. – 2019. – № 1 (34). – Т. 2. – С. 33-39.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розви-

тку України [Електронний ресурс] :Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-III. – Режим

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.

Кириленко І. Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському госпо-

дарстві України: проблеми, перспективи / І. Г. Кириленко. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економі-

ки», 2005. – 452 с.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В. Г. Андрійчук – К. :

КНЕУ, 2002. – 624 с.

Арбузова Т. В. Формування публічного характеру державної аграрної політики [Елект-

ронний ресурс] / Т. В. Арбузова, В. І. Панасюк // Державне управління: удосконалення та розви-

ток. – 2021. – № 6. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2105.

Гальцова О. Л. Інституційне використання ресурсного потенціалу АПК в реалізації аг-

рарної політики регіону / О. Л. Гальцова // Інституціональний вектор економічного розвитку.

Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – 2012. – Вип. 5(1). – С. 143–158.

Гальцова О. Л. Інституціональна інтеграція аграрного сектора України/ О. Л. Гальцова //

Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 13 (1). – С. 210-214.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА