ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДИЗАЙНІ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

екологічний дизайн; довговічність; ремонтопридатність; ергономіка; утилізація; матеріалоз- навство; життєвий цикл продукції

Анотація

Досліджено вплив дизайнерської діяльності на покращення екологічної ситуації у світі. Зазначено важли-
вість підвищеної уваги фахівців усіх галузей до створення безпечної в екологічному плані продукції. Наголошено,
що дизайнерська діяльність здійснює безпосередній вплив на покращення екологічної ситуації у світі. Визначено
чинники досягнення високого рівня екологічної безпеки продукції. Зазначено, що на сучасному етапі провідним
інструментом впливу на управління екологічними процесами є метод оцінки життєвого циклу. Підкреслено, що
використання безпечних матеріалів та конструкцій, врахування вимог ергономіки в дизайнерських проєктах під-
вищує рівень якості продукції. Зазначено необхідність аналізу показників якості продукції та чинників, що їх фо-
рмують, у процесі проєктування для забезпечення безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності продукції.

Біографії авторів

Надія Єфременкова, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну та гуманітарних дисциплін
Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну

Наталія Бабіна, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну

Посилання

Бейлах О. Д. Особливості екологічного дизайну в проектній практиці дизайнерів 1960-

-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Д. Бейлах // Modern problems and ways of

their solution in science, transport, production and education. – 2013. – Режим доступу:

https://www.sworld.com.ua/konfer31/347.pdf.

Голобородько В. М. Екологічний дизайн: передумови становлення і розвитку в Україні /

В. М. Голобородько, В. О. Рубцов, В. О. Свірко // Теорія і практика дизайну. – 2016. – Вип. 9. –

С. 29-46.

Державна стратегія регіонального розвитку на період 2021-2027 роки [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 року про

рамки для встановлення вимог до екодизайну для пов’язаних з енергоспоживанням продуктів

(нова редакція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

_011-09#Text.

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#n8.

Панкина М. В. Экологический дизайн как направление современного дизайна. Определение

понятия [Электронный ресурс] / М. В. Панкина, С. В. Захарова // Современные проблемы науки и

образования. – 2013. – № 4. – Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9670.

Папанек В. Дизайн для реального світу [Електронний ресурс] / В. Папанек. – Режим дос-

тупу: http://booksonline.com.ua/view.php?book=134259.

Свірко В. О. Дизайнерська діяльність: екологічне проектування [Електронний ресурс] : на-

ук.-метод. видання / В. О. Свірко, О. В. Бойчук, В. М. Голобородько. – К. : УкрНДІ ДЕ, 2016. – 196 с.

Татіївський П. М. Особливості становлення та перспективи розвитку дизайну в Україні

[Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук: 05.01.03 / П. М. Татіївський. – К., 2002. – 190 с.

Уланова О. В. Краткий обзор метода оценки жизненного цикла продукции и систем

управления отходами [Электронный ресурс] / О. В. Уланова // Современные проблемы науки и

образования. – 2012. – № 4. – Режим доступу: https://science-education.ru/ru/article/view?id=6799.

Фролов С. М. Перспективи використання методу оцінки життєвого циклу в системі уп-

равління відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Фролов, О. О. Білопільська // Ефекти-

вна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1793.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА