ВПЛИВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Хатім Ельгувірі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Ukraine

Ключові слова:

міжнародна конкурентоспроможність; фармацевтична продукція; якість продукції; система управління якістю; сертифікати якості

Анотація

У статті розглянуто питання проблеми впливу якості продукції на міжнародну конкурентоспроможність на
прикладі фармацевтичної галузі України. З метою підвищення рівня конкурентоспроможності компанії повинні
формувати конкурентні стратегії та виробляти конкурентну поведінку на міжнародних ринках. Вітчизняні компа-
нії фармацевтичної галузі залучені у глобальні виробничо-збутові ланцюжки, які сприяють підвищенню рівня між-
народної конкурентоспроможності українських фармацевтичних компаній. Україна імпортує більшу частину фар-
мацевтичної продукції з-за кордону, а власною фармацевтичною продукцією країна може забезпечити близько
третини населення. Підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності сприятиме зростанню експорту, що
досягається завдяки управлінню якістю продукції. У статті розраховано індекс участі України у міжнародній коо-
перації фармацевтичного сектору та побудована багатофакторна регресійна модель, яка дозволила проаналізувати
міжнародну конкурентоспроможність фармацевтичних компаній за допомогою одного з головних чинників – обсяг
експорту вітчизняної фармацевтичної продукції. Було доведено вплив якості продукції на міжнародну конкуренто-
спроможність вітчизняних компаній фармацевтичної галузі.

Біографія автора

Хатім Ельгувірі, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Anttila J. Understanding quality – conceptualization of the fundamental concepts of quality

[Electronic resource] / J. Anttila & K. Jussila // International Journal of Quality and Service Sciences.

– 2017. – Vol. 9(3/4) – Pp. 251-268. – DOI: https://doi.org/10.1108/IJQSS-03-2017-0020.

Setijono Djoko. Model and principles of stakeholders-oriented quality management based on

radical (discontinuous) improvement – a modern re-interpretation of TQM and CWQC? [Electronic resource]

/ Setijono Djoko // International Journal of Quality and Innovation. – 2010. – № 1:2. – Рp. 167-183.

– Accessed mode: https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJQI.2010.034646.

Garvin David A. Competing on the Eight Dimensions of Quality. Harvard Business Review

[Electronic resource]. – Accessed mode: https://slunik.slu.se/kursfiler/F%C3%960349/10294.1314/

Garvin_8_qual_dim.pdf.

Безродна С. М. Управління якістю / С. М. Безродна. – Чернівці, 2017. – 174 с.

Малиш С. В. Концепції якості: погляди основоположників / С. В. Малиш // Науковий

вісник Ужгородського університету: Серія : Економіка. – 2012. – № 2 (36). – С. 214-222.

Саліхова О. Високотехнологічне фармацевтичне виробництво в Україні: виклики євро-

інтеграції / О. Саліхова, Д. Гончаренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2021. –

№ 5. – С. 128-154. – DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(118)08.

Продіус О. Управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності проду-

кції / О. Продіус // Економіка та управління підприємствами. – 2017. – Вип. 18. – С. 89-93.

Шаманська О. І. Система управління якістю як невід’ємна складова конкурентоспро-

можності підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Шаманська // Ефективна економіка. – 2014.

– № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3363.

Костюк Г. Конкурентоспроможність фармацевтичної промисловості України [Елект-

ронний ресурс] / Г. Костюк // Ефективна економіка. – 2013. – № 11. – Режим доступу:

https://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_94.

ISO 9000:2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.istu.edu/docs/

education/fgos_14/ISO_9000-2005rus.pdf.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua.

The Observatory of Economic Complexity (OEC) [Electronic resource]. – Режим доступу:

https://oec.world/en/profile/hs92/pharmaceuticalproducts?

yearSelector1=tradeYear11&yearSelector4=tradeYear6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА