РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Олена Гонта Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6434-357X
  • Владислав Федоряка Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

Ключові слова:

регіональна специфіка; туристичні дестинації; культурно-пізнавальний туризм; кінематогра- фічний туризм; регіональні кінолокації

Анотація

Розглянута специфіка становлення інноваційного напряму культурно-пізнавального туризму – кінематографі-
чного. На основі узагальнення світового досвіду показано, як розвиток такого виду туризму може сприяти активі-
зації туристичної сфери країни та створювати позитивні синергетичні ефекти для пожвавлення соціально-
економічного середовища окремих регіонів, які мають туристичні об’єкти, пов’язані з певними кінолокаціями. Наго-
лошено на необхідності узгодження інтересів представників влади, туристичного та кінематографічного бізнесу
та територіальних громад

Біографії авторів

Олена Гонта, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму

Владислав Федоряка, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти

Посилання

Культурно-пізнавальний туризм: енциклопедичний словник-довідник з туризму [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leksika.com.ua/12940407/turizm/turizmkulturniy.

Машкіна В. В. Кінотуризм – інноваційний напрямок розвитку культурно-пізнавального

туризму / В. В. Машкіна, С. С. Салімон // Науковий вісник Херсонського державного універси-

тету. Серія: Географічні науки. – 2018. – Вип. 8. – С. 263-269.

Riley R. Movies as tourism promotion. A pull factor in a push location / R. Riley, C.S. Van

Doren // Tourism Management. – 1992. – Pр. 267-274.

Гурова Д. Д. Кінотуризм – перспективний напрям розвитку туризму ХХІ століття /

Д. Д. Гурова, В. М. Бонтей // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної ін-

дустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Умань, 30-31.10.2019 р.). – Умань : Візаві, 2019. – С. 22-24.

Макар О. П. Аналіз впливу кінематографу на ринок туризму [Електронний ресурс] /

О. П. Макар, Т. А. Шульган // Наукові підсумки 2019 року : ХХXVІІ Міжнародна науково-практична

iнтернет-конференція (м. Вінниця, 09 грудня 2019 року). – Вінниця, 2019. – Ч. 3. – С. 21-27. – Режим

доступу: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/3частина_грудень.pdf.

Белова Е. Д. Кинематографический туризм на примере Барселоны / Е. Д. Белова // Ла-

тинская Америка. – 2017. – № 11(518). – С. 95–106.

Писарева І. В. Кінематографічний туризм, як перспективний напрям розвитку культур-

но-пізнавального туризму [Електронний ресурс] / І. В. Писарева, А. В. Рарог // Сучасні тенден-

ції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі : матеріали Міжна-

родної науково-практичної конференції. – Харків : Харківський національний університет

міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С. 87-88. – Режим доступу:

https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/17_04_2020_compressed.pdf

Quantifying Film and Television Tourism in England. Report for Creative England in

association with VisitEngland by Olsberg [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://applications.creativeengland.321 co.uk/assets/public/resource/140.pdf.

Сеньків М. І. Вплив кіноіндустрії на розвиток туристичних дестинацій [Електронний

ресурс] / М. І. Сеньків, Д. В. Гросу // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в

умовах інтеграційних процесів : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конферен-

ції. – Мукачево: РВВ, МДУ, 2020. – С. 17-19. – Режим доступу: https://msu.edu.ua/wpcontent/

uploads/2020/05/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D1%82%D0%B5%D0%B7-%D0%93%D0%A0%D0%A1-25.03.20.pdf.

Гурова Д. Д. Українська кіноіндустрія як передумова розвитку кінотуризму в Україні

[Електронний ресурс] / Д. Д. Гурова, В. М. Бонтей // Туристичний та готельно-ресторанний біз-

нес: світовий досвід та перспективи розвитку для України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Одеса, 10 квітня 2019 р.). – Одеса : ОНЕУ, 2019. – С. 51-54. – Режим

доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/.pdf.

Сучасне українське кіно: від становлення до міжнародного визнання [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: https://prm.ua.

Голлівуд по-українськи: де в Україні знімали відомі фільми [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: https://uamodna.com/articles/gollivud-po-ukrayinsjky-de-v-ukrayini-znimaly-vidomi-filjmy.

Офіційний сайт департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігів-

ської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.cult.gov.ua.

Антоненко І. Я. Розвиток туристичного потенціалу Чернігівського регіону [Електрон-

ний ресурс] / І. Я. Антоненко, В. С. Харенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. –

С. 24-28. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2020/6.pdf.

Марченко Т. Які фільми знімали у Ніжині? Перелік кінострічок [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://nizhyn.city/articles/107774/yaki-filmi-znimali-u-nizhini-perelik-kinostrichok.

На Чернігівщині зелений туризм дає перші плоди [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: https://ridna.ua/2011/06/na-chernihivschyni-zelenyj-turyzm-daje-pershi-plody.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ