МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

новий товар; інновації; життєвий цикл; маркетингові засади системи планування

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні засади розвитку системи планування інновацій на підприємствах.
Розглянуто сутність поняття інновація як економічної категорії. Досліджено еволюцію інноваційного процесу, який
складається з шести поколінь. Визначено основні цілі, що забезпечують планування виробництва інновацій, та
фактори, які визначають доцільність таких розробок. Узагальнено основні ризики та причини низької ефектив-
ності розробки та впровадження інновацій на підприємствах, що можуть мати як системний, так і фрагменталь-
ний характер в умовах цифровізації. Описано процес планування інновацій, що включає п’ять основних етапів. Дове-
дено, що запорукою успіху інновацій є відповідність вимогам та потребам ринку.

Біографії авторів

Тетяна Забаштанська, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

Ольга Попело, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Марина Нікітенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти

Посилання

Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних про-

цесів / П. С. Харів. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 326 с.

Бойчик І. М. Економіка підприємства : підручник / І. М. Бойчик. – К. : Кондор-

Видавництво, 2016. – 378 с.

Данніков О. В. Теоретичні основи маркетингу в сфері послуг / О. В. Данніков, О. В. Ки-

рилова // Вчені записки : наук. зб. – 2008. – № 10. – С. 83-92.

Забаштанський М. М. Сучасні аспекти фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

на засадах державно-приватного / М. М. Забаштанський, А. В. Роговий, Т. В. Забаштанська // Нау-

ковий вісник Полісся. – 2020. – № 2 (21). – С.121-128.

Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер, Г. Амстронг. – М. : Видавництво «Діалектика»,

– 880 с.

Забаштанський М. М. Інноваційні підходи до фінансування концесійної діяльності /

М. М. Забаштанський, А. В. Роговий, Т. В. Забаштанська // Фінансові дослідження. – 2017. –

№ 1(2). – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=

LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C

COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=find_2017_1_7.

Коломієць І. Ф. Еволюція теорій інноваційно-технологічного розвитку в ретроспективній

оцінці / І. Ф. Коломієць, Г. В. Гошовська // Регіональна економіка. – 2014. – № 2(72). – С. 178-186.

Востряков О. В. Стратегічний процес на підприємстві в контексті теорії стратегії /

О. В. Востряков // Вчені записки: зб. наук. пр. – 2012. – № 14, ч. 2. – С. 26-33.

Бiлявськa Ю. В. Організація майбутнього в контексті еволюції менеджменту та марке-

тингу / Ю. В. Бiлявськa, Є. В. Ромат // Науковий вісник Херсонського державного університету.

Сер.: Економічні науки. – 2019. – Вип. 33. – С. 80-85.

Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник /

О. Берданова, В. Вакуленко ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в

Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «София-А», 2012. – 88 с.

Матвіїшин Є. Г. Стратегічне управління людськими ресурсами : навчальний посібник /

Є. Г. Матвіїшин. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 200 с.

Казьмина И. В. Механизмы повышения инновационной активности промышленных

предприятий региона / И. В. Казьмина // Организатор производства. – 2013. – № 4 (59). – С. 50-56.

Романченко Н. В. Економіка підприємства: навчальний посібник / Н. В. Романченко,

Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик. – К. : НаУКМА, 2018. – 343 с.

Дарчук В. Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності : навчальний посібник /

В. Г. Дарчук. – К. : ДУТ, 2019. – 146 с.

Звягінцева О. Б. Механізм формування та впровадження інноваційного маркетингу

підприємств / О. Б. Звягінцева, В. В. Гришов // Облік і фінанси АПК. – 2012. – № 3. – С. 141-145.

Галущак М. П. Навчальний посібник для виконання практичних завдань та самостійно-

го вивчення дисципліни «Організація виробництва» / М. П. Галущак, Г. Б. Машлій, О. Б. Гевко.

– Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 139 с.

Котлер Ф. Маркетинг 4.0: від традиційного до цифрового / Ф. Котлер, Г. Катарджая,

Ї. Сетьяван. – Київ : Видавництво: КМ-БУКС, 2019. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ