ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕТЕРМІНАНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Семен Ханін ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1520-9504
  • Марта Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9244-1625

Ключові слова:

детермінанти; організаційно-економічні засади; цифровізація; регіон; регіональна економічна система; інтелектуально-інноваційний розвиток регіонів; постіндустріальна економіка

Анотація

У статті за використанням системно-функціонального підходу обґрунтовано організаційно-економічні засади
активізації детермінант інтелектуально-інноваційного розвитку регіональних економічних систем в умовах цифро-
візації економічних процесів. З’ясовано, що детермінуючим чинником забезпечення розвитку регіону виступає наяв-
ний інтелектуальний капітал та інноваційний потенціал, а також результативний організаційно-економічний ме-
ханізм їх активізації та використання в умовах цифровізації економічних процесів. Для проведення дослідження було
використано системно-функціональний підхід. Обґрунтовано складові організаційно-економічного забезпечення ак-
тивізації детермінант інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів в умовах цифровізації, до яких відносяться:
фінансово-інвестиційна, техніко-технологічна, інституційно-правова, інформаційно-логістична та матеріально-
ресурсна складові. Формування організаційно-економічних засад за використанням системно-функціонального підхо-
ду до формалізації активізації детермінант інтелектуально-інноваційного розвитку регіональних економічних сис-
тем в умовах цифровізації сприятиме досягненню поставлених цілей стратегічного розвитку регіонів.

Біографії авторів

Семен Ханін, ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,
маркетингу та публічного адміністрування

Марта Дергалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. /за ред.

С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 с.

Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічно-

го простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело. – Ніжин : Аспект-Поліграф. 2014. – 372 с.

Дергалюк Б. В. Роль інтелектуального капіталу для здійснення структурної модернізації

регіональної економіки / Б. В. Дергалюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – Вип. 5-6. –

С. 17-20.

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика : мо-

нографія / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 с.

Краус Н. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвит-

ку [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус // Ефективна економіка.

– 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.

Куценко Т. М. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в кон-

тексті інтенсифікації інноваційних процесів / Т. М. Куценко // Маркетинг і менеджмент іннова-

цій. – 2012. – № 4. – С. 308-317.

Тульчинська С. О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоре-

тико-методологічні аспекти : монографія / С. О. Тульчинська. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 488 с.

Тульчинська С. О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної сис-

теми регіонів України: монографія/ С. О. Тульчинська. – Херсон : Вид-во «ПП Вишемирський

В.С.», 2014. – 210 с.

Тульчинський Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму: теорія, методологія,

практика : монографія / Р. В. Тульчинський. – Херсон : Вид-во «ПП Вишемирський В.С.», 2018.

– 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ