СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ПОШИРЕННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Автор(и)

Ключові слова:

сек’юритизація; фінансові активи; цінні папери; кредити; банки; фінансовий ринок

Анотація

У статті досліджено сутність та основні риси сек’юритизації фінансових активів. Для цього було проаналі-
зовано зміст категорії «сек’юритизація», виокремлено основні наукові підходи до розгляду її сутності. Також на
основі аналізу окремих видів сек’юритизації визначено сутність сек’юритизації фінансових активів, що дозволило
конкретизувати її особливості та відмінності як інноваційного способу фінансування економічних процесів. Визна-
чено характеристики сек’юритизації, які визначають її інноваційність. Ідентифіковано фактори, що спонукали
поширення сек’юритизації в економічних процесах.

Біографії авторів

Юлія Коваленко, Державний податковий університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків та технологій

Анатолій Гулей, Українська міжбанківська валютна біржа

доктор економічних наук, доцент, голова правління

Валентина Унинець-Ходаківська, Державний податковий університе

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансових ринків та технологій

Марина Рябокінь, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансових ринків та технологій

Посилання

Бажанов О. Є. Організація залучення довгострокових фінансових ресурсів при іпотеч-

ному кредитуванні : дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / О. Є. Бажанов. – К., 2010. – 250 с.

Бер Х. П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов – инно-

вационная техника финансирования банков : пер. с нем. [Електронний ресурс] / Ю М. Алексеев,

О. М. Иванов]. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – Режим доступу: http://surl.li/chibh.

Інноватика на фінансових ринках: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. С. В. Онишко.

– Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – 466 с.

Коваленко Ю. М. Фінансові інструменти, їх класифікації та напрями інноваційних роз-

відок / Ю. М. Коваленко, Я. А. Літвін // Проблеми і перспективи економіки та управління. –

– № 1. – С. 132-142.

Коваленко Ю. М. Сучасні тенденції процесу сек’юритизації іпотечних активів /

Ю. М. Коваленко, В. О. Пшеничний // Науковий вісник. – Ірпінь, 2010. – Вип. 1. – С. 80-86.

Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами: підручник: у 2 ч. / Ю. М. Ковален-

ко – Ірпінь : ДФСУ, 2019. – Ч. 1. – 498 с.

Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран: учеб. пособие / Ж. Матук ; под

общ. ред. Л. П. Павловой. – M. : Финстатинформ, 1994. – 284 с.

Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : колективна моног-

рафія у 2 т. / за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ «Академія фінансового управ-

ління», 2014. – Т. 2. – 784 с.

Новак О. С. Концепція формування та розвитку ринку сек’юритизації в Україні /

О. С. Новак // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (2). – С. 486-498.

Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: колективна

монографія / за ред. С. В. Онишко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2016. – 452 с.

Рябокінь М. В. Сек’юритизація фінансових активів у контексті розвитку фінансового

інжинірингу в Україні / М. В. Рябокінь // Науковий вісник Національного університету держав-

ної податкової служби України (економіка, право). – 2009. – № 1 (44). – С. 182-188.

Рябокінь М. В. Сек’юритизація фінансових активів як інновація на фінансовому ринку

(теоретичний аспект) / М. В. Рябокінь // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. –

– Вип. 4. – Т. 2. – С. 210–215.

Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках : пер. с англ. / Дж. Ф. Си-

нки – М. : Catallaxy. 1994. – 962 с.

Словник сучасної економіки МакМілана : пер. з англ. / ред. Девид В. Пірс. – К. : АртЕк,

– 640 c.

Фінансовий ринок: підручник : у 2 т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська,

С. В. Онишко та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. Ю. М. Коваленко. – Ірпінь : Університет ДФС Ук-

раїни, 2018. – Т. 2. – 388 с.

Fabozzi J. F. Asset-Backed Securities.New Hope. – Pennsylvania, 1996. – 410 p.

Obay L. Financial innovation in the banking industry. The case of asset securitization. – N. Y.,

L.: Garland publ., 2016. – 212 p.

Investing: Teach method. Guide to Self-Examine / Еd. Peresada A. A. – Kyiv : Kyiv National

University of Economics, 2001. – 251 p.

Schwarcz S. L. The Alchemy of Asset Securitization / S. L. Schwarcz // Stanford Journal of

Law, Business & Finance. – 1994. – Vol. 1: 133. – Рр. 133–154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ