СИСТЕМА РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

ризики; цифровізація; причини ризиків; види ризиків; контролінг; управління ризиками

Анотація

У статті представлено основні тенденції банківської діяльності в сучасних глобалізаційних умовах господарю-
вання. Досліджено теоретичні засади природи ризиків банківської діяльності та здійснено їх класифікацію. Визначено
категорії найбільш впливових серед них, зокрема: стратегічні ризики, операційні ризики, зростаючі труднощі у вико-
нанні комплаєнс-вимог та стандартів, комплаєнс-ризик, ризики третіх сторін, кіберризики, ризик ліквідності та ризи-
ки, пов’язані з використанням хмарних технологій. Це дало можливість систематизувати та поглибити положення
контролінгу та менеджменту діяльність банків. Представлено механізм управління ризиками цифровізації в комерцій-
них банках. Таким чином, лише правильний підхід та підбір елементів та інструментів управління ризиками банківської
діяльності в майбутньому може забезпечити стабільність та ефективність функціонування.

Біографія автора

Алла Абрамова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Посилання

An endurance course: surviving and thriving through 10 major risks over the next decade.

Tenth annual EY [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.ey.com/Publication/

vwLUAssets/ey-global-risk-survey2019/$FILE/ey-global-risk-survey-2019.pdf.

Basel Committee on Banking Supervision: The Joint Forum on Outsourcing in Financial

Services [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.bis.org/publ/joint12.pdf.

Basel Committee on Banking Supervision: Sound Practices – Implications of fintech

developments for banks and bank supervisors [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf.

Carbó-Valverde S. The Effect of Banks’ IT Investments on the Digitalization of their

Customers / S. Carbó-Valverde, P.J. Cuadros-Solas, F. Rodríguez-Fernández // Glob. Policy. – 2020. –

№ 11. – Рр. 9-17.

Gilje E. P. Exporting liquidity: Branch banking and financial integration / E. P. Gilje,

E. Loutskina, P. E. Strahan // J. Financ. – 2016. – № 71. – Pр. 1159-1184.

Ernst & Young: Global FinTech Adoption Index 2019 [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://www.ey.com/en_gl/ey-global-fintech-adoption-index.

ING Bank. Ecosystems: The Future for Banks? 2020 [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://view.ingwb.com/ecosystemsthe-future-for-banks.

Institute of International Finance. The Future of Risk Management in the Digital Era;

McKinsey&Company Report; 2017 [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/The%20

future%20of%20risk%20management%20in%20the%20digital%20era/Future-of-risk-management-inthedigital-

era-IIF-and-McKinsey.ash.

Outsourcing banking processes – Deloitte research [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/outsourcingbanking-processes.html.

Regulatory complexity and the quest for robust regulation: Reports of the Advisory Scientific

Committee [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/

esrb.asc190604_8_regulatorycomplexityquestrobustregulation~e63a7136c7.en.pdf.

Shestak V. A. On the possibility of doctrinal perception of artificial intelligence as the subject

of crime in the system of common law: using the example of the U.S. / V. A. Shestak, A. G. Volevodz,

V. A. Alizade // Сriminal legislation. – 2019. – Vol. 13. – Pp. 547-554.

The Global Innovation Index 2020. [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://www.global innovationindex.org/gii-full-report-2020.pdf#.

Гончарук В. В. Інновації фінансової структури в умовах цифрової економіки /

В. В. Гончарук // Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці : матеріали наук.-

практ. інтерн. конф. студ. аспір. і молод. вчених. Київ, 14 квітня 2019 р. – К. : КНЕУ, 2019. – С. 12-15.

Долгушина А. Я. Цифрова модель банківського обслуговування [Електронний ресурс]

/ А. Я. Долгушина // π-Economy. – 2016. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/

tsifrovaya-model-bankovskogo-obsluzhivaniya.

Івлєва М. І. Тенденція цифровізації банківської галузі [Електронний ресурс] / М. І. Івлєва

// Молодий вчений. – 2020. – № 2 (292). – С. 268-270. – Режим доступу: https://moluch.ru/

archive/292/66194.

Писарев А. Освоили технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://minfin.com.ua/2019/10/18/39314319.

Соснін О. Цифровізація як нова реальність України [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-nova-realnist-ukrayiny.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ