ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

Ключові слова:

фінансовий інжиніринг; інструменти; фінансове забезпечення; територіальні громади; розви- ток; фінансові технології

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «фінансовий інжиніринг» як теоретико-практичного підґрунтя ро-
зробки і впровадження стратегій фінансового забезпечення розвитку територіальних громад, забезпечення фінан-
сової автономії органів місцевого самоврядування та фінансової самостійності місцевих бюджетів на основі за-
стосування сучасних фінансових інновацій, фінансових технологій для вирішення фінансових проблем та
використання фінансових можливостей. Розкрито й обґрунтовано роль фінансового інжинірингу у фінансовому
забезпеченні розвитку територіальних громад у сучасних умовах. Наведено типологію інструментів фінансового
інжинірингу та сферу їх практичного застосування.

Біографії авторів

Олена Парубець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів,
банківської справи та страхування

Максим Забаштанський, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту
бізнесу, природокористування і туризму

Посилання

Глущенко О. В. Фінансовий інжиніринг: інновації та загрози [Електронний ресурс] /

О. В. Глущенко // Ефективна економіка. – 2011. – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/efek_2011_5_10.

John F. Marshall. Financial Engineering: A Complete Guide to Financial Innovation / John F.

Marshall, Vipul K. Bansal. – New York Inst of Finance, 1992.

Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера / И. А. Бланк. – К. : Ника-

Центр. 1998. – 481 с.

Величкін В. О. Фінансовий інжиніринг : навчальний посібник / В. О. Величкін,

М. В. Тимошенко. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 124 с.

Котькалова-Литвин І. В. Фінансовий інжиніринг як драйвер світової фінансової системи

[Електронний ресурс] / І. В. Котькалова-Литвин // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_81.

Хвостенко В. С. Фінансовий інжиніринг : навчальний посібник / В. С. Хвостенко,

Л. О. Меренкова, М. Ю. Агапова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 120 с.

John D. Finnerty. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering / John D. Finnerty. –

Wiley Finance, 2013. – 560 р.

Замлинський В. А. Фінансовий інжиніринг: механізм здійснення [Електронний ресурс] /

Замлинський В. А. // Економіка: реалії часу. – 2018. – № 6(40). – С. 25-37. – Режим доступу:

https://economics.opu.ua/files/archive/2018/Nо6/25.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.2598290.

Про джерела фінансування органів державної влади [Електронний ресурс] : Закон

України 30 червня 1999 року № 783-XIV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

-14#Text.

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text.

Про місцеве самоврядування [Електронний ресурс] : Закон України від 21 травня 1997 року

№ 280/97-ВР. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний ресурс] : Закон

України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/157-19#Text.

Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://decentralization.gov.ua/news/11572.

New statistical and econometric approaches to the modeling of budget policy on the example of

tax revenues and information management / S. Zakharin, A. Duka, O. Parubets, M. Zabashtansky,

N. Ryzhikova // Journal of Information Technology Management. – 2021. – Special Issue. – Pр. 115-127.

Парубець О. М. Проблеми впровадження партисипативного бюджетування в Україні та

напрямки їх вирішення / О. М. Парубець // Публічне управління та сучасний менеджмент в ін-

формаційному суспільстві : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Михайловської. – К. :

Кондор, 2019. – С. 179-185.

Парубець О. М. Дослідження впливу реформи фінансової децентралізації на стан

місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / О. М. Парубець, Д. О. Сугоняко,

М. С. Парубець // Ефективна економіка. – 2017. – № 5. – Режим доступу:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5593.

Парубець О. М. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. М. Парубець, В. П. Ільчук,

Д. О. Сугоняко. – Чернігів, 2020. – 344 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ