ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СИСТЕМА АПК: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Автор(и)

Ключові слова:

агропромисловий комплекс; інноваційна політика; інновації; інвестиції; система

Анотація

У статті обгрунтовано основні засади функціонування інноваційно-інвестиційної системи АПК як комплексної
взаємодії суб’єктів, відповідних інститутів, об’єктів інноваційної та фінансової інфраструктури, які сприяють розробці,
поширенню та впровадженню інновацій в агропромисловому виробництві. Мета статті полягає у формуванні
концептуальних засад інноваційно-інвестиційної системи АПК в кризових макроекономічних умовах господарювання.
Обτрунтовано важливість та виокремлено основні аспекти інноваційно-інвестиційної системи АПК на основі системного
підходу. Проаналізовано стан фінансування інноваційної діяльності в Україні. Визначено пріоритетні завдання та умови
функціонування інноваційно-інвестиційної системи АПК. Запропоновано теоретичну організаційну модель інноваційно-
інвестиційної системи АПК у контексті реалізації державної інноваційної політики.

Біографія автора

Ірина Косач, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Посилання

Косач І. А. Концептуальні засади політики управління інвестиційним потенціалом

сільського господарства / І. А. Косач // Науковий вісник Полісся. – 2019. – № 2 (18). – С. 126-131.

Патика Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та

вплив на його розвиток / Н. І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 26-31.

Дубина М. В. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток

національної економіки / М. В. Дубина, Д. С. Пілевич // Науковий вісник: фінанси, банки,

інвестиції. – 2014. – № 1(26). – С. 94-101.

Problems of competitive development of industry in Ukraine [Electronic resourse] /

V. Marhasova, N. Shmygol, O. Galtsova, O. Solovyov, A. Zhavoronok // European Journal of

Accounting, Finance & Business. – 2020. – № 14(24). – Access mode: http://www.accountingmanagement.

ro/getpdf.php?paperid=24_10.

Кичко І. І. Перспективи використання інвестиційної політики держави як інструменту

структурної перебудови економіки / І. І. Кичко, А. В. Холодницька // Вісник Київського

національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2017. – № 192. – С. 18-24.

Крисанов Д. Ф. Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами

харчової промисловості / Д. Ф. Крисанов, Л. Д. Водянка // Економіка і прогнозування. – 2015. –

№ 1. – С. 89-104.

Косач І. Державно-приватне партнерство в АПК України: стратегічні аспекти / І. Косач,

С. Журман // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 4(20). – С. 127-136.

Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності /

О. Г. Шпикуляк, C. О. Тивончук, С. В. Тивончук, О. М. Супрун // Економіка АПК. – 2011. –

№ 12. – С. 109–116.

Власова К. Стратегічні напрями розвитку підприємств АПК у сучасний період /

К. Власова // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. – № 3(15). – С. 83-89.

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm.

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, від-

сотка та економічного циклу / Й. Шумпетер. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с.

Грига В. Особливості формування національних інноваційних систем / В. Грига //

Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 10. – С. 22-35.

Косач І. А. Управління інноваційними проектами підприємств пивобезалкогольної

галузі регіону : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 / І. Косач ; Чернігів. держ. ін-т екон. і

упр. – Чернігів, 2005. – 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ