ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Олександр Лозиченко Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4623-4227

Ключові слова:

національна економіка; державне регулювання; державне регулювання економіки; економічна система; ринкова економіка

Анотація

У статті поглиблено теоретичні положення щодо ролі державного регулювання в забезпеченні ефективного
розвитку національної економіки. Для цього було обґрунтовано сутність такого виду регулювання, що реалізовано
через компаративний аналіз сформованих у науковій літературі підходів до розгляду сутності державного регулю-
вання. Також конкретизовано специфічні риси такого регулювання, обґрунтовано особливу його роль у забезпеченні
конкурентоспроможності національної економіки та формуванні сприятливих умов для розвитку окремих сфер і
галузей господарства. У статті також розглянуто роль державного регулювання в розвитку ринкової економіки та
забезпеченні формування ринкового середовища для функціонування економічних суб’єктів.

Біографія автора

Олександр Лозиченко, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

кандидат економічних наук, докторант

Посилання

Адамовська В. С. Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму еко-

номічної політики в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Адамов-

ська // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 4. – Режим доступу:

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063.

Бородін О. Д. Еволюція теоретичних основ державного регулювання економіки /

О. Д. Бородін // International Scientific Journal. – 2015. – № 8. – C. 96-100.

Гонта О. І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики гло-

балізації та вимоги економічної безпеки : монографія / О. І. Гонта, М. В. Дубина, Д. С. Пілевич.

– Чернігів : Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2013. – 184 с.

Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська,

Л. С. Головко. – К. : Знання-Прес, 2002. – 214 с.

Дубина М. В. Рейтинговий аналіз дослідження інвестиційного клімату в Україні /

М. В. Дубина, Д. С. Пілевич // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки

та управління. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – 2014. – № 2(22). – С. 54-60.

Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://esu.com.ua.

Жаворонок А. В. Становлення малого і середнього підприємництва у забезпеченні соціа-

льно-економічного розвитку національної економіки / А. В. Жаворонок, Н. І. Холявко // Причо-

рноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 59-1. – С. 62-67.

Жаворонок А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національ-

ній економіці / А. Жаворонок, А. Марич // Економічний дискурс. – 2020. – Вип. 4. – С. 104-110.

Кахович О. О. Особливості державного регулювання економіки / О. О. Кахович,

Р. С. Южека // Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – Вип. 75. – С. 119-126.

Котельбан С. В. Сутність, методи та інструменти державного регулювання інноваційної

діяльності / С. В. Котельбан // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 115-118.

Лозиченко О. Роль державного регулювання у розвитку національної економіки /

О. Лозиченко // Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій : збірник матеріалів Всеук-

раїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29 жовтня 2021 року) / Науково-освітній

інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. – Суми : ТОВ НВП «Росток

А. В. Т.», 2021. – С. 38-40.

Мельник А. Ф. Національна економіка / А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. 463 с.

Мельник В. В. Державне регулювання господарської діяльності в умовах сучасної еко-

номічної політики України / В. В. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки. –

– Вип. 23. – С. 88-90.

Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підручник / І. Р. Михасюк,

Л. А. Швайка. – Львів : «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО «В.М. Піча», 2006. – 220 с.

Окаянюк К. М. Державне регулювання національної економіки: теоретичні аспекти /

К. М. Окаянюк // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 25. – С. 943-947.

Приходько В. П. Механізм державного регулювання та управління економічною безпе-

кою / В. П. Приходько // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15. – С. 6-8.

Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. С. Сенишин,

М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Львівський національний університет імені Івана

Франка, 2014. – 334 с.

Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навчальний посібник /

А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 315 с.

Тарнавська О. Б. Особливості державного регулювання в умовах трансформації еконо-

міки України / О. Б. Тарнавська // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. – 2016. –

Т. 18, № 2(69). – С. 230-233.

Трофимчук О. А. Державне регулювання економіки: теоретичне переосмислення у

XXI ст. / О. А. Трофимчук // Економіка та держава. – 2020. – № 6. – С. 206-212.

Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2463/derzhavne-regulyuvannya.

Холявко Н. І. Освітні детермінанти формування ментального простору трансформації

структури національної економіки : монографія / Н. І. Холявко, С. В. Гонта, М. В. Дубина. – Че-

рнігів : Видавець Бригинець О.В., 2019. – 344 с.

Чечель О. Принципи та механізм державного регулювання економіки [Електронний ресурс]

/ О. Чечель // Демократичне врядування. – 2014. – Вип. 13. – Режим доступу: http://www.irbisnbuv.

gov.ua/cgibin/

irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20

&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=DeVr_2014_13_8.

Шабанов Р. Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання еко-

номіки за законодавством України / Р. Шабанов, М. Ждан // Підприємництво, господарство і

право. – 2016. – № 11. – С. 84-88.

Шапошников К. С. Вплив інституційного середовища на інноваційний розвиток еконо-

міки регіону / К. С. Шапошников // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 29. –

С. 34-36.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ