Напрями пiдвищення конкурентоспроможностi вищої освіти в сучасних умовах

Автор(и)

  • Костянтин Шапошников Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Київ), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0640-9934
  • Ірина Шапошникова Херсонський державний університет (Івано-Франківськ), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3897-7947
  • Артур Жаворонок Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9274-8240

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-1(29)-7-13

Ключові слова:

конкурентоспроможність; якість освіти; система вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із конкурентоспроможністю вищої освіти в сучасних умовах. Окреслено сутність освіти, з’ясовано її роль та сприяння встановленню стійкого взаємозв’язку між нею та науковою та інноваційною діяльністю. Сформульоване визначення категорії «конкурентоспроможність вищої освіти», виокремлено підходи до її розуміння, виділені рівні конкурентоспроможності в системі вищої освіти та встановлено взаємозв’язок між ними. З’ясовано основні компоненти системи вищої освіти, елементи її внутрішнього та
зовнішнього середовища. Окреслено фактори, що впливають на рівень конкурентоспроможності вищої освіти в сучасних умовах: демографічні, соціально-культурні, економічні, політичні та технологічні. Досліджено та виокремлено основні виклики та тенденції розвитку вищої освіти, на основі яких сформульовано основні напрями підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в сучасних умовах.

Біографії авторів

Костянтин Шапошников, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Київ)

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
начальник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів

Ірина Шапошникова, Херсонський державний університет (Івано-Франківськ)

доктор соціологічних наук, професор, декан факультету психології, історії та соціології

Артур Жаворонок, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Посилання

Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030.

Porter M. Strategy & society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility / M. Porter, M. Kramer // Harvard Business Review. – 2009. – Vol. 84(12). – Рр. 78–94.

Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : Издательство «Международные отношения», 1993. – 895 с.

Khovrak I. Higher education institutions as a driver of sustainable social development: Polish experience for Ukraine / I. Khovrak // Environmental Economics. – 2020. – № 1. – Рр. 1-13.

Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства / за ред. В. Зінченка. – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2020. – 199 с.

Войнаренко М. П. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів: критерії формування. Вісник КНУТД. Тематичний випуск / М. П. Войнаренко, Н. В. Валькова // Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. – 2014. – № 1(75). – С. 46-53.

Царенко І. О. Механізм державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / І. О. Царенко ; Центральноукраїнський національний технічний університет. Кропивницький, 2018. – 297 с.

Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і системи моніторингу) : дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О. С. Гринькевич ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2018. – 628 с.

Прус Л. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів / Л. Прус // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 2. – С. 114-123.

Хоменко О. В., Сандул М. С. Особливості формування конкурентоспроможних систем вищої освіти / О. В. Хоменко, М. С. Сандул // Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. – 2015. – Вип. 11, ч. 4. – С. 16–20.

The shape of things to come: higher education global trends and emerging opportunities to 2020 [Electronic resource] / British Council. – 2012. – P. 4. – Accessed mode: www.britishcouncil.org/ higher-education.

Верхоглядова Н. І. Економічний вимір якості вищої освіти як складової національної конкурентоспроможності : монографія / Н. І. Верхоглядова. – Донецьк : Вид-во ДНУ, 2004. – 196 с.

Клімова Г. П. Якість вищої освіти: європейський вимір / Г. П. Клімова // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2016. – № 1. – С. 203-210.

Ховрак І. В. Соціальна відповідальність закладів вищої освіти як каталізатор збалансованого регіонального розвитку : монографія / І. В. Ховрак. – Кременчук : ПП «Бітарт», 2020. – 392 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-18

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ