Сучасний концепт розвитку креативних індустрій в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-164-174

Ключові слова:

культурні, креативні індустрії; господарська, комерційна, підприємни- цька, економічна діяльність; заклади культури

Анотація

У статті на засадах узагальнення теоретичного та прикладного базису у сфері економіки, права, культури, визначено причини й особливості комерційної діяльності установ культури. Встановлено, що сучасна наука в більшості своїй ототожнює поняття «економічна діяльність», «підприємницька діяльність», «господарська діяльність», «комерційна діяльність». З огляду на те, що в статті розмежовано ці поняття шляхом визначення ключових ознак економічної та підприємницької діяльності. Дослідження сутності категорії «комерційна діяльність» дозволило визначити головну відмінність її від інших видів, яка розкривається у зосередженні уваги на товарообміні чи торгівлі. Концептуалізовано співвідношення економічної, підприємницької, господарської і комерційної діяльності. Доведено, що економічна діяльність є більш широким поняттям, яке вбирає в себе такі види, як підприємницька, господарська та комерційна діяльності. Виокремлено основні види комерційних послуг установ культурної сфери. Встановлено, що основною причиною ведення комерційної діяльності закладами культури є отримання додаткового доходу. З’ясовано, що не всі платні форми соціально-культурної діяльності культурно-освітніх установ, театрів, філармоній, народних колективів та виконавців розглядаються як підприємницькі. Окреслено додаткові як традиційні, так і нові форми фінансування закладів культури. Сформовано сучасний концепт розвитку креативних індустрій в Україні, суть якого полягає у використанні так званого симбіозу форм економічної діяльності для поєднання споживчих, державних і фінансових інтересів закладів культури та збалансування попиту та пропозиції у сфері культурних і креативних індустрій.

Біографія автора

Сергій Плуталов, Луганська державна академії культури і мистецтв

старший викладач кафедри сценічного мистецтва

Посилання

Адамик О. В. Доходи суб’єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація / О. В. Адамик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 29-36.

Беляевский И. К. Основы коммерции: учебно-практическое пособие / И. К. Беляевский. – М. : МЭСИ, 2005. – 129 с.

Бусыгин A. B. Важнейший источник экономического анализа / A. B. Бусыгин // Деловой вестник Российской кооперации. – 2001. – № 5. – С. 5-11.

Вахович І. Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір : монографія / І. Вахович, О. Чуль. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 288 с.

Вовкун В. Національна культура – це і є національна ідея / В. Вовкун // Дзеркало тижня. – 2008. – № 27. – C. 13-16.

Грин Э. Креативность в паблик рилейшнз : пер. с англ. / Грин Э. ; под ред. А. Н. Андреевой. – СПб. : Издательский дом «Нева», 2003. – 342 с.

Гриценко О. Основні положення Концепції державної культурної політики України : проект / О. Гриценко, М. Стріха // Культура і життя. – 1995. – 21 с.

Давимука С. А. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2017. – 528 с.

Дашков Л. П. Коммерция и технология торговли / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. – 5-е изд. – М. : Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 2007. – 448 с.

Комерційна діяльність : підручник / за ред. проф. B.B. Апопія. – К. : Знання, 2008. – 558 с.

Кравченко О. В. Ключові проблеми сучасної культурної політики України: культурологічний контекст / О. В. Кравченко / Культура України. – 2015. –Вип. 49. – С. 188-199.

Марченко P. С. Системный подход к управлению коммерческой деятельностью организаций / P. С. Марченко // Вестник МГТУ. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 27-30.

Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность : учебник / Ф. П. Половцева. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 248 с.

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина [Електронний ресурс]: Конституція України. Розділ II. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii.

Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії» [Електронний ресурс] : Закон України від 19.06.2018 № 2458-VIII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19#Text.

Про підприємництво [Електронний ресурс] : Закон України від 11.02.2022 № 698-XII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12.

Рубинштейн А. Общественные интересы и теория публичных благ / А. Рубинштейн // Вопросы экономики. – 2007. – № 10. – С. 23-24.

Русева О. Н. Стратегическое управление коммерческой деятельностью предприятия / О. Н. Русева, A. C. Балан // Труды Одесского политехнического университета. – 2003. – Вып. 2 (20). – С. 1-4.

Тісунова В. М. Господарське право : навчальний посібник / В. М. Тісунова, А. В. Бондарчук ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2009. – 584 с.

Bakhov I. Conditions for Development of the Socio-cultural Level of Personality in Today’s Ukrainian Society / I. Bakhov, E. Boichenkо, N. Martynovych, T. Nych, T. Okolnycha, V. Vinnychenko // Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems. – 12 (04), Special Issue, 2020. – Рр. 1668-1676. – DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201648.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА