Концептуальні засади фінансового контролінгу на промислових підприємствах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-291-300

Ключові слова:

контролінг, фінансовий контролінг, підходи, концепції, координація, управ- ління, принципи фінансового контролінгу

Анотація

У статті сформульовано значення фінансового контролінгу для промислових підприємств у сучасних умовах, проведено аналіз сутності економічної категорії «фінансовий контролінг» та виділено два підходи до його визначення: інституціональний та функціональний, надано їх характеристику. У межах функціонального підходу проаналізовано чотири концепції: концепцію функції контролю, концепцію функції координації, концепцію інформаційної функції та концепцію, що базується на управлінні. Сформульовано основну мету та пріоритетні завдання фінансового
контролінгу на промислових підприємствах; досліджено та сформульовано головні принципи фінансового контролінгу для підприємств промисловості.

Біографія автора

Ольга Кальченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Бердар М. М. Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Бердар // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 33-37. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2017/8.pdf.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 592 с.

Брохун Н. С. Контролінг в умовах використання компютерних інформаційних систем підприємств [Електронний ресурс] / Н. С. Брохун // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – Т. 1. – С. 101-105. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2010_4_1/101-105.pdf.

Бyратчук Н. Ю. Beyond Budgeting – модель фінансового управління XXI століття / Н. Ю. Бyратчук // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 1-2. – С. 53–58.

Васильєва Т. А. Фінансовий контролінг як інструмент управління економічними процесами на підприємстві / Т. А. Васильєва // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1. – С. 84–90.

Григорів О. О. Теоретичні засади запровадження контролінгу у вищих навчальних закладах / О. О. Григорів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. V. – Т. 2. – С. 326-332.

Івахненков С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.

Кальченко О. М. Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення ефективності підприємств туристичної сфери / О. М. Кальченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2011. – № 6 (51). – С. 58–67.

Клокар О. Соціально-економічна сутність фінансового контролінгу та його ефективне формування та розвиток [Електронний ресурс] / О. Клокар. – Схід. – 2016. – № 5(145). – DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.5(145).82905.

Коковіхіна О. О. Необхідність фінансового контролінгу як системи ефективного правління діяльністю підприємства залізничного транспорту / О. О. Коковіхіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 38. – С. 196–199.

Меренкова Л. О. Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємством [Електронний ресурс] / Л. О. Меренкова // Ефективна економіка. – 2016. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5147.

Партин Г. О. Види та місце фінансового контролінгу на підприємстві / Г. О. Партин, Я. В. Маєвська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19(6). – С. 199–202.

Гузар Б. С. Фінансовий контролінг в системі управління підприємствами України [Електронний ресурс] : монографія / під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочинський М.М.», 2021. – Режим доступу: https://lib.udau.edu.ua:8443/

server/api/core/bitstreams/ba182045-d236-40e4-aec3-76b3cd887f47/content.

Сабліна Н. В. Фінансовий контролінг: навчальний посібник / Н. В. Сабліна, Т. Б. Кузенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 161 с.

Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / М. І. Татарчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 291 с.

Тельнова Г. Підсистема контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Г. Тельнова // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 4. – С. 140-147. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gev_2012_4_21.

Терещенко О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу / О. О. Терещенко, Д. М. Стащук, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 117-126.

Контролінг: навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев'янко, Л. М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2008. – 264 с.

Шкарлет С. М. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України : монографія / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, М. В. Тунік. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – 328 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ