Стратегічне управління кредитним потенціалом банківської установи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-173-182

Ключові слова:

банк; банківська система; кредитний потенціал; стратегія; стратегічний потенціал

Анотація

У статті розглянуто основні теоретичні аспекти стратегічного управління кредитним потенціалом банківських установ. Метою статті є поглиблення теоретичних засад формування та розвитку кредитного потенціалу банківської установи на засадах стратегічного управління. Узагальнено основні характеристики кредитного потенціалу. Обґрунтовано, що кредитні ресурси банківської установи мають свої кількісні та якісні обмеження та різний напрям використання, що актуалізує питання управління кредитним потенціалом на стратегічних засадах. Визначено цілі та
завдання стратегічного управління кредитним потенціалом банку. Обґрунтовано зміст стратегії як сукупності напрямків та дій реалізації концепції стратегічного управління кредитним потенціалом. Виокремлено складові системи управління кредитним потенціалом: підсистему стратегічного
планування кредитного потенціалу; підсистему реалізації кредитного потенціалу; підсистему контролю формуванням та використанням кредитного потенціалу банку.

Біографія автора

Олена Базілінська, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів

Посилання

Baryliuk, I. (2008). Udoskonalennia kontseptsii stratehichnoho upravlinnia resursnym potentsialom bankivskykh ustanov [Improving the concept of strategic management of the resource potential of banking institutions]. Visnyk Lvivskoho universytetu - Bulletin of Lviv University, 39, 70-75.

Vasiurenko, O., & Fedosik, I.(2002). Resursnyi potentsial komertsiinoho banku [Resource potential of a commercial bank]. Bankivska sprava – Banking, (1), 58-64.

Volokhov, V.I. (2003).Otsinka efektyvnosti kredytnoi diialnosti bankiv [Assessment of the effectiveness of banks' lending activities]. Finansy Ukrainy – Finances of Ukraine, 4, 115-124.

Hlushchenko, S.V. (2015). Hroshi. Kredyt. Kredytnyi rynok [Money. Credit. Credit market]. NaUKMA.

Dziubliuk, O.V. (2015). Kredytnyi ryzyk i efektyvnist diialnostibanku [Credit risk and efficiency of the bank activity]. FOP Palyanitsa V.A.

Dubyna, M.V. (2017). Rol kredytnoi systemy u zabezpechenni finansovoi bezpeky derzhavy [The role of the credit system in ensuring thefinancial security of the state]. In V.P. Ilchuk(Ed.), Stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky – Strategy and mechanisms for ensuring financial and economic security (pp. 39-59). ChNTU.

Zhavoronok, A.V., Fedyshyn, M.P., & Kovalchuk, N.O. (2019). Transformatsiia bankivskykh produktiv i posluh u suchasnykh umovakh [Transformation of banking products and services in modern conditions]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, (2(18)), 202-215.

Ilchuk, V., & Shpomer, T. (2021). Problemy rozvytku instytutsiinoi skladovoi infrastrukturnoho zabezpechennia funktsionuvannia kredytnoho rynku Ukrainy [Problems of the development of the institutional component of infrastructural support for the functioning of the credit market of Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia -Problems and prospects of economics and management, 3(27), 176-189.

Larionova, K.I. (2022). Analiz suchasnoho stanu kredytnoho rynku Ukrainy v umovakh nevyznachenosti [Analysis of the current state of the credit market of Ukraine in the conditions of uncertainty]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University, (4). http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10802/1/39%5B1%5D.pdf.

Lieonov, S., Kryvych, Ya. (2009). Kompleksnyi pidkhid do upravlinnia innovatsiinym potentsialom banku [A comprehensive approach to the management of the bank's innovative potential]. Zb. nauk. prats Cherk. derzh. tekhnol. un-tu – Coll. of science works of the Cherkasy state technology university, 22(ІІ), 45–49.

Ohorodnyk, V.V. (2012). Kredytno-investytsiina diialnist bankiv Ukrainy za umov finansovoi nestabilnosti ta faktory vplyvu na nei [The credit-investment activity of Ukrainian banks under the financial unsteadiness conditions and the influencing factors]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, 1, 161-169. http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_1_21.

Podchesova, V.Yu. (2005). Upravlinnia kredytnymy ryzykamy ta shliakhy yikh minimizatsii [Upravlinnia kredytnymy ryzykamy ta shliakhy yikh minimizatsii]. Ekonomyka: problemy teorii ta praktyky – Economics: problems of theory and practice, 205(4), 967–972.

Financemap. (n.d.). https://financemap.org.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-15

Як цитувати

Базілінська, О. . (2023). Стратегічне управління кредитним потенціалом банківської установи. Проблеми і перспективи економіки та управління, (3 (35), 173–182. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-173-182

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ