ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА СКЛАДОВА

Автор(и)

  • Р. В. Варічева Одеський інститут фінансів УДУФМТ, Ukraine

Ключові слова:

управлінський облік, бухгалтерська інформація, комерційна таємниця, організаційно-кадрова складова

Анотація

Досліджено можливості захисту інформації управлінського обліку за рахунок реалізації організаційно-кадрової складової забезпечення безпеки бухгалтерської інформації, відповідне врегулювання якої організаційно-розпорядчими документами підприємства є основою захисту комерційної таємниці за рахунок чіткого визначення посадових обов’язків працівників, відповідальних за ведення управлінського обліку. Це сприятиме продуктивності праці та безпеці управління господарськими операціями підприємства, особливо в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Біографія автора

Р. В. Варічева, Одеський інститут фінансів УДУФМТ

канд. екон. наук

Посилання

Боримська К. П. Захист бухгалтерської інформації в обліковій політиці з метою оподат-

кування: організаційні аспекти / К. П. Боримська // Збірник наукових праць Національного уні-

верситету державної податкової служби України. – 2013. – № 2. – С. 14–21.

Боримська К. П. Концептуалізація захисту бухгалтерської інформації при міжкорпоративно-

му електронному документообороті торговельних підприємств: проблемні аспекти / К. П. Боримська,

Н. В. Кінзерська // Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки. 2013. – № 3 (65). – С. 16–25.

Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон

України № 996-XIV від 16 липня 1999 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Комерційна таємниця й система промислової секретності (досвід Великобританії) // Ук-

раинские деловые новости. – 1995. – № 19. – С. 22.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – Изд. 7-е, стереотип. – М. : Сов.

энциклопедия, 1968. – 990 с.

Хорнгрен Ч. Управленческий учет : пер. с англ. / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. –

-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 1008 с.

Черкасов В. Н. Бизнес и безопасность. Комплексный подход / В. Н. Черкасов. – М. :

Армада-пресс, 2001. – 384 с.

Гришова І. Ю. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного

виробництва / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. –

– № 10 (172). – С. 169–172.

Гришова І. Ю. Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвес-

тиційної привабливості / І. Ю. Гришова, С. С. Стоянова-Коваль // Проблеми і перспективи економіки

та управління : науковий журнал. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 2. – С. 195–203.

Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения

экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь //Актуальные проблемы экономики

и управления. – 2015. – № 2. – С. 33–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ