ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОБЛІК

Автор(и)

  • В. С. Лень Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • М. П. Штупун Черниговский национальный технологический университет, Ukraine

Ключові слова:

виплати працівникам, поняття, структура, облік

Анотація

Розглянуто сутність поняття «виплати працівникам» як категорії бухгалтерського обліку. Доведено, що визначення поняття «виплати працівникам», наведене в МСБО 19 «Виплати працівникам», є обмеженим і не повною мірою відображає його сутність та об’єкти обліку. Обґрунтовано авторське визначення виплат працівникам: виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої компенсації та додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання самостійно або через третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно з законодавством та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні та минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих трудових відносин. Доведено, що виплати працівникам є частиною доходу фізичної особи, отриманого у роботодавця, сукупністю об’єктів бухгалтерського обліку, пов’язаних з їх поточними та майбутніми доходами, які отримує (отримуватиме) працівник за рахунок підприємства безпосередньо або через третю особу, а також зобов’язання підприємства з передачі працівнику первинних та вторинних інструментів власного капіталу. Наведено рахунки витрат, зобов’язань та забезпечень, пов’язаних з виплатами працівникам.

Біографії авторів

В. С. Лень, Чернігівський національний технологічний університет

канд. екон. наук

М. П. Штупун, Черниговский национальный технологический университет

аспирант

Посилання

Шевченко А. Облік виплат працівникам за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / А. Шевченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – Вип. 35(2). – С. 52–58. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2013_35(2)__11.pdf.

Овсюк Н. В. Виплати працівникам за ПСБО 26 та МСФЗ (IAS) 19: порівняльний аспект / Н. В. Овсюк, О. Ю. Радченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 3 (24). – С. 360–368.

Ярмолюк О. Ф. Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівникам підприємства / О. Ф. Ярмолюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 4.

Оляднічук Н. В. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам та його удосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Оляднічук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2014. – Вип. 84. – С. 149–155. – Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zhpumus_2014_84_24.pdf.

Лєско І. О. Особливості обліку виплат працівникам на гірничозбагачувальних комбінатах метінвест холдінгу [Електронний ресурс] / І. О. Лєско // Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (3). – С. 416–423. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/jpdf/ecnof_2013_10(3)__70.pdf.

Орлов І. В. Проблемні питання обліку виплат працівникам: аналіз дисертаційних робіт [Електронний ресурс] / І. В. Орлов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного

університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 18 (1). – С. 141–146. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2010_18(1)__24.pdf.

Цятковська О. В. Основні аспекти організації бухгалтерського обліку виплат працівникам банків [Електронний ресурс] / О. В. Цятковська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. 25. – С. 462–466. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2014_25_70.pdf.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 «Платіж на основі акцій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_011.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від

06.2001 р. № 303. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. – Режим доступу : minfin.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. – Режим доступу :

minfin.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303. – Режим доступу :

minfin.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акції» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 № 1577. – Режим доступу : minfin.gov.ua.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями). – Режим доступу :

http//www.rada.gov.ua.

Про податок з доходів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 22.05.2003 р. № 889–IV. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-15.

Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс] : затв. наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322–VIII [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08.

Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95–ВР.– Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2 %F0.

Про відпустки [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.1996 № 504/96–ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.

Про колективні договори та угоди [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.1993 р. № 3356–XII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12.

Про прожитковий мінімум [Електронний ресурс] : Закон України від 15.07.1999 р. № 966–XIV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-14.

Про пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : Закон України від 05.11.1991 р. № 1788–XII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12.

Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : Закон України від 09.07.2003 р. № 1057–IV. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

Конвенція про захист заробітної плати № 95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ