ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВИХ СИСТЕМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЦІЛЬОВИХ ПРОДУКТОВИХ РИНКАХ

Автор(и)

  • Інна Юріївна Гришова Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Ukraine
  • Юрій Олександрович Зайцев Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Ukraine

Ключові слова:

розподіл, збутова діяльність, ефективність, суб’єкти продуктового ринку, товарорух, маркетингова діяльність

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню організаційно-економічних передумов формування та розвитку маркетингово-збутових систем на ринку агропродовольчої продукції. На основі зіставлення та критичного аналізу позицій дослідників визначено базові принципи побудови та функціонування маркетингово-збутових систем аграрних підприємств. Встановлено, що дотримання принципів результативності, диференційованості та адаптивності під час побудови маркетингово-збутових систем підприємства на ринку має ґрунтуватися на застосуванні сучасних маркетингових технологій суб’єктами вказаного ринку. Розглянуті принципи дозволятимуть підприємству створювати дієздатні гнучкі системи управління маркетингом та збутом, функціонування яких не допускатиме погіршення фінансово-економічного стану підприємства у разі змін у зовнішньому середовищі.

Біографії авторів

Інна Юріївна Гришова, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини

доктор економічних наук

Юрій Олександрович Зайцев, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту

Посилання

Амбросов В. Я. Зібрання наукових праць. Економічні умови відтворення сучасних агроформувань / В. Я. Амбросов. – Х. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 477 с.

Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия : учебник для вузов / Г. Ассель. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 803 с.

Гнатьєва Т. М. Проблеми формування інноваційної системи України / Т. М. Гнатьєва, І. Ю. Гришова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12 (38). – С. 14–18.

Гришова І. Ю. Державне регулювання цін на сільськогосподарську продукцію в Одеському регіоні / І. Ю. Гришова, О. В. Ніколюк // Наукові праці Полтавської держаної аграрної академії. – 2014. – Вип. 2 (9). – С. 20–26.

Гришова І. Ю. Пріоритетні напрями реструктуризації як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2015. – № 100. – С. 125–136.

Гришова І. Ю. Інституційне забезпечення аграрного ринку як чинник продовольчої безпеки / І. Ю. Гришова, В. М. Бондаренко, В. Ю. Єлінєвський // Економічний аналіз : зб. наук. праць / редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Т. 19, № 3. – С. 4–9.

Костоглодов Д. Д. Распределительная логістика / Д. Д. Костоглядов, Л. М. Харисова. – Ростов-на-Дону : Экспертное бюро, 1997. – 132 с.

Красноруцький О. О. Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством / О. О. Красноруцький // Вісник ХНАУ. Серія. «Економічні науки». –2014. – № 4. – С. 51–61.

Красноруцький О. О. Генезис та типологія систем розподілу продукції аграрних підприємств на внутрішньому ринку / О. О. Красноруцький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 50. – С. 191–199.

Красноруцький О. О. Конкурентні аспекти формування комунікаційних стратегій в структурі комплексу маркетингу підприємств-виробників агропродовольчої продукції / О. О. Красноруцький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – № 53. – С. 89–100.

Наумов О. Б. Теоретичні основи формування організаційно-економічних механізмів розвитку агропромислових виробничих систем / О. Б. Наумов, Н. М. Антофій // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 167. – С.86–89.

Наумов О. Б. Проблеми та шляхи підвищення ефективності споживання ресурсів в Херсонській області / О. Б. Наумов, Є. О. Євтушенко // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2009. – № 22/2. – С. 108–115.

Сільське господарство України у 2014 році : статистичний щорічник / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 372 с.

Шевченко Л. С. Введение в маркетинг : учебно-практическое пособие / Л. С. Шевченко. – Харьков : Консум, 2000. – 672 с.

Sоrensen O.J. Marketing as a Social Construction: Alternative Views on the Interface between the Enterprise and the Environment. Copenhagen Business School: Workshop on Business Systems in the South. 1996.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА