КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ Й УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Світлана Яківна Король Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

бухгалтерський облік, контроль, контрольна функція, функції обліку, функції управління

Анотація

Проаналізовано сутність, завдання, методичні прийоми та об’єкти контролю як функції обліку й управління. Розглянуто аргументи на користь контролю як функції бухгалтерського обліку. Спростовано контрольну функцію бухгалтерського обліку. Уточнено інформаційний та методичний зв’язок між обліком і контролем як функціями управління. Визначено напрямок подальших досліджень контролю як методу первинного облікового спостереження фактів господарської життя.

Біографія автора

Світлана Яківна Король, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку

Посилання

Бутинець Ф. Ф. Господарський контроль як наука і система знань / Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – № 3 (21), ч. 1. – С. 14–27.

Васильєва Л. М. Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність / Л. М. Васильєва // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4 (21). – С. 252–254.

Выговская Н. Г. Основные элементы системы внутрихозяйственного контроля / Н. Г. Выговская // Очерки по бухгалтерскому учету и контролю : монография. – Житомир : ЧПРута, 2005. – 444 с.

Гуцайлюк З. В. Економічний контроль і контрольна функція бухгалтерського обліку / З. В. Гуцайлюк // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей Міжнар. наук.- практ. конф., 10–12 лист. 2011 р., м. Львів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 465–466.

Давидов Ю. Г. Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / Ю. Г. Давидов ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 19 с.

Кірейцев Г. Г. Напрями розвитку галузевого обліку в сільському господарстві України / Г. Г. Кірейцев // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 169, ч. 2. – С. 9–24.

Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.

Марчук У. О. Роль функцій обліку та контролю в управлінні діяльністю підприємств / У. О. Марчук // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. – 2014. – Вип. 6, ч. 5. – С. 171–174.

Омецінська І. Я. Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління підприємством / І. Я. Омецінська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. –

С. 1154–1158.

Оперативный контроль экономической деятельности предприятия/ Б. И. Валуев, Ю. Б. Валуев, Л. П. Горлова, Е. Л. Зернов и др. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 224 с.

Савченко В. М. Взаємозв’язок інформаційної та контрольної функцій бухгалтерського обліку / В. М. Савченко, Н. М. Колос // Наук. праці Кіровоградського нац. техн. ун-ту. Економічні науки. – 2010. – Вип. 18, ч. ІІ. – С. 23–26.

Свірко С. В. Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління / С. В. Свірко, А. І. Фаріон // Фінанси, облік і аудит. – 2013. – Вип. 2 (22). – С. 223–241.

Сльозко Т. М. Облік у «рульовому колесі» менеджменту / Т. М. Сльозко // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. праць. Серія «Економіка». – 2010. –

Вип. 8. – С. 135-143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ