ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ, МОДЕЛЬ

Автор(и)

  • Василь Степанович Лень Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

визначення термінів, обліково-аналітична система, обліково-аналітичне забезпечення, ієрархія термінів, модель обліково-аналітичної системи підприємства

Анотація

Проаналізовано різні погляди на трактування поняття «обліково-аналітична система», структури системи, взаємозв’язку її елементів. Обґрунтовано, що терміни «обліково-аналітична система» і «система обліковоаналітичного забезпечення» не є синонімами. Другий термін має більш вузьке наповнення порівняно з першим, а тому є його складовою. Аналіз елементів обліково-аналітичної системи показав, що в багатьох її дослідженнях визначень наводиться або неповний їх перелік, або елементи дублюються через їх наявність в інших перелічених елементах. До складових елементів обліково-аналітичної системи пропонується включати господарський облік, аналіз та необхідну зовнішню облікову та необлікову інформацію. На основі запропонованих елементів розроблено структурну модель обліково-аналітичної системи. Запропоновано визначення обліково-аналітичної системи як впорядкованої внутрішньої структури організації, яка накопичує дані господарського обліку та зовнішню позаоблікову інформацію для аналізу та формування звітності для внутрішніх і зовнішніх користувачів в необхідному для них розрізі. Пропонується також посилити дослідження з удосконалення термінології бухгалтерського обліку.

Біографія автора

Василь Степанович Лень, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

Медвідь М. В. Термін як елемент сучасної термінологічної системи [Електронний ресурс] / М. В. Медвідь, О. Б. Дембровська. – Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua/10199/1/Термін_як_елемент_сучасної_термінологічної_системи.pdf.

Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів. – Режим доступу : http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_terminus&Itemid=194&task=view&id=39021.

Ульянов И. П. Бухгалтерский учет : пособие для бухгалтера и менеджера / И. П. Ульянов, Л. В. Попова. – М. : Бизнес-Информ, 1999. – 292 с.

Кузьмина М. С. О развитии методологии управленческого учета / М. С. Кузьмина // Бухгалтерский учет. – 2007. – № 1. – С. 77–78.

Петренко С. М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем : монографія / С. М. Петренко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. – 290 с.

Попова Л. В. Основные теоретические принципы построения учетно-аналитической системы / Л. В. Попова, Б. Г. Маслов, И. А. Маслова // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 3. 

С. 34–67.

Усатова Л. В. Формирование управленческой и налоговой составляющей учетноаналитической системы расходов в условиях неопределенности в период трансформации международных стандартов : автореф. дис. … д-ра экон. наук / Л. В. Усатова. – Орел, 2008. – 48 с.

Соколов Я. В. Бухгалтерский управленческий учет: от истоков до наших дней : монография / Я. В. Соколов.  М. : Аудит: ЮНИТИ, 2009. – 213 с.

Евстафьева Е. М. Методология формирования учетно-аналитического обеспечения управления собственным капиталом коммерческой организации / Е. М. Евстафьева // Управленческий учет. – 2011. – № 1.– С. 4–13.

Хахонова Н. Н. Теоретико-методологическое исследование категории «учетноаналитическая система» управления коммерческой организации / Н. Н. Хахонова // Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2012. – № 9. – С. 231–234.

Кирилов И. Н. Теоретические аспекты развития системы учетно-аналитического обеспечения управленческих решений на предприятии / И. Н. Кирилов // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2012. – Вып. 2. – С. 231–234.

Рожелюк В. М. Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства / В. М. Рожелюк, П. Н. Денчук // Сталий розвиток економіки. – 2013. –

№ 1. – С. 270–274.

Баянова О. В. Формирование учетно-аналитической системы управления затратами на оплату труда : монография / О. В. Баянова. – Пермь : ИПЦ «ПрокростЪ», 2014. – 312 с.

Пизенгольц М. З. Бухгалтерский управленческий учет / М. З. Пизенгольц. – 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и статистика, 2002. − Т. 2, ч. 2. – 400 с.

Камінська Т. Г. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец.

06.04 / Т. Г. Камінська. – К., 2006. – 20 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ktgmsp.zip1.

Теорія бухгалтерського обліку : монографія / [Л. В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезич та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Нападовської. – К. : КНТУ, 2008. – 735 с.

Волощук Л. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства / Л. О. Волощук // Праці Одеського політехнічного університету. Економіка. Управління. – 2011. – Вип. 2 (36). – С. 329–338.

Тринька Л. Я. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств / Л. Я. Тринька // Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. Економіка. аграрний менеджмент, бізнес. – 2012. – № 177, ч. 4. –

С. 177–182.

Загородній А. Г. Консолідація обліково-аналітичної інформації / А. Г. Загородній // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць / відповідальний редактор О.Є. Кузьмін. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – С. 92–99.

Лень В. С. Обліково-аналітичне забезпечення: визначення поняття / В. С. Лень // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : I Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 69–73.

Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай ; за ред. В. С. Леня. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

Лень В. С. Управлінський облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – 2-ге видання. – К. : ЗнанняПрес, 2006. – 317 с.

Лень В. С. Господарський облік: дефініція та зміст / В. С. Лень // Вісник ЧДТУ. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 56 (1). – С. 284–289.

Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу : монографія / Т. А. Гоголь. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 384 с.

Академічний тлумачний словник (1970–1980) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/zabezpechuvaty.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ