ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ БОРЖНИКОМ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НЕСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Людмила Борисівна Іванова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

принципи, норми, банкрутство, соціальна парадигм, бухгалтерський облік, економічний аналіз

Анотація

Стаття присвячена теоретичним питанням обліку та аналізу антикризового управління боржника в реальному секторі економіки. Визначено, що в інституціональному середовищі неспроможності превалює неформальна складова, яка має прояв у тіньових схемах використання процедури банкрутства. Однім з напрямків подолання цього процесу є підвищення якості інформаційного забезпечення антикризового управління суб’єкта господарювання, зокрема бухгалтерського обліку та економічного аналізу, реалізація принципів яких знаходиться під впливом правових принципів банкрутства. Правові принципи не сформульовані у законодавстві з банкрутства і в основному є комплексом норм цього законодавства. Спираючись на соціальну парадигму норм неспроможності, розглянуто діалектичний зв’язок правових принципів, запропонованих різними авторами, та принципів бухгалтерського обліку й економічного аналізу, сукупність яких є принциповими положеннями управління боржником. У результаті цього виділені найбільш важливі об’єкти та завдання бухгалтерського обліку, що пов’язані з процесами: документування, обліку зобов’язань, специфічних витрат, а також завдання економічного аналізу фінансового стану боржника, зокрема аналізу нереального банкрутства.

Біографія автора

Людмила Борисівна Іванова, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту

Посилання

Яремко І. Й. Концепції і парадигми бухгалтерського обліку як система наукових основ теорії [Електронний ресурс] / І. Й. Яремко. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10012/1/38.pdf.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Легенчук С. Ф. Розвиток бухгалтерського обліку на основі концепції методологічного анархізму П. Фейерабенда: pro et contra. [Електронний ресурс] / С. Ф. Легенчук. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2012/No2/88-91.pdf.

Іванова Л. Б. Підходи до визначення категорії «антикризове управління» та функціональні аспекти бухгалтерського обліку реального сектору економіки у системі антикризового управління. /

Л. Б. Іванова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 4 (54). – С. 341–351.

Банк В. Р. Бухгалтерский учет и аудит в условиях банкротства : учеб. Пособие / В. Р. Банк, С. В. Банк, А. А. Солоненко. – М. : ТК Велби, 2006. – 296 с.

Ivanova L.B. Institutional aspects in accounting of debtor entity / International Scientific Periodical Journal «Modern Fundamental And Applied Researches», 2013, № 3, pp. 59–64.

Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні : монографія / В. В.Джунь. – К. : Юридична практика, 2006. –384 с.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Електронний ресурс] : Закон України від 30.06.99 № 784-XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12.

Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [Електронний ресурс] : Закон України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4212-vi.

Завальнюк Н. В. Проблема банкрутства підприємств України: причини та наслідки [Електронний ресурс] / Н. В. Завальнюк. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Economics/3_88149.doc.htm.

Долматова Г. Є. Тенденції банкрутства підприємств України [Електронний ресурс] / Г. Є. Долматова, І. І. Канєєва,

О. Л. Перепелиця. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/16008.

Доповідь міністра юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tsn.ua/groshi/pributki-ukrayinskih-pidpriyemstv-vpali-vtrichi-345160.html.

Банкрутство як механізм перерозподілу власності [ Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/bankrotstvo-kak-mekhanizm-peredela-sobstvennosti#ixzz3mHnRBfek.

Чернявський С. Кримінальне банкрутство: актуальні проблеми протидії [Електронний ресурс] / С. Чернявський // Віче. – 2009. – Червень (№ 12). – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1515/.

Вязовченко А. Як Україні врегулювати питання неплатоспроможності й піднятися у рейтингу Doing Business [Електронний ресурс] /

А. Вязовченко // Банкрутство и ліквідація. – 2015. – 19 жовтня. – Режим доступу : http://bankruptcy-ua.com/articles/2196.

В МВС розповіли, як корупціонери банкрутували «Хліб України». Резонансні справи [Електронний ресурс] // Банкрутство i ліквідація. – 2015. – 15 жовтня. – Режим доступу : http://bankruptcy-ua.com/news/2169.

Козлова М. О. Міждисциплінарні та трансдисциплінарні зв’язки бухгалтерського обліку / М. О. Козлова // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4 (62). – С. 111–116.

Козлова М. О Глобалізаційні процеси: Економіко-сутнісне наповнення та соціально-економічні наслідки [Електронний ресурс] /

М. О. Козлова, Д. О. Грицищин // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc _gum/Vzhdtu_econ/2011_2_2/5.pdf.

Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков. – М. : Либроком, 2010. – 280 с.

Белова Е. Л. Кризис теории бухгалтерского учета: пути решения [Електронний ресурс] / Е. Л. Белова // Современный бухучет. – 2009. – № 10. – Режим доступу : http://www.buliver.ru/content/view/83.

Євдокимов В. В. Міждисциплінарний підхід в бухгалтерському обліку: виявлення причинно-наслідкових зав’язків [Електронний ресурс] / В. В. Євдокимов, Д. О. Грицишен. – Режим доступу : zsas.zhitomir.org/.

Семенишена Н. В. Міжпредметні зв'язки бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. В. Семенишена. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/.../23Semenishina.pdf .

Козирєва В. П. Принципи правового регулювання неплатоспроможності та банкрутства / В. П. Козирєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2008. – № 3. – С. 34–39. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2008_3_9.pdf.

Іванова Л. Б. Принципи бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні суб’єкта реального сектора економіки / Л. Б. Іванова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – 2012. – Том XIII Серія «Економіка». – Вип. 232 «Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системами управління підприємствами в умовах євро інтеграції». – С. 120–133.

Поляков Б. М. Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства) : дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 / Б. М. Поляков ; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2003. – 437 с.

Бризгалов І. В. Юридична деонтологія : короткий курс лекцій [Електронний ресурс] / І. В. Бризгалов. – 3-тє вид., стереотип. – К. : МАУП, 2003. – 48 с. – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/uardu/258-uarduch/3626--1-----.html.

Глущук О. М. Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О. М. Глущук. – К., 2005. – 20 с.

Пятов М. Л. Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие /

М. Л. Пятов, Н. А. Соколова. – М. : Бухгалтерский учет, 2011. – 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ