ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Інна Олександрівна Журба Черкаський державний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інновації, інноваційне харчове підприємство, інноваційний потенціал, продовольча безпека, фінансування, регіон, харчова промисловість

Анотація

Досліджено умови виникнення поняття «інноваційне харчове підприємство». Наведено міркування щодо проблеми стабільного розвитку харчової промисловості в регіоні. Доведено, що основним суб'єктом, здатним забезпечити сприятливі умови для інноваційного розвитку, зниження інноваційного ризику, стимулювання і фінансування інновацій, є держава. Зазначено, що фінансування інноваційної діяльність у харчовій промисловості України позначається ризикованістю, нестабільністю, недостатньою збалансованістю джерел. Вказано шляхи оптимізації моделі інноваційного розвитку харчових підприємств регіону.

Біографія автора

Інна Олександрівна Журба, Черкаський державний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та банківської справи

Посилання

Шкарлет С. М. Мінімізація ризиків інноваційної діяльності в системі підвищення економічної безпеки аграрних підприємств / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. –

№ 3. – С. 83–90.

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 с.

Одотюк І. Якісний рівень сучасних інноваційних перетворень в промисловому комплексі України / І. Одотюк // Проблеми науки. – 2002. – № 12. – С. 33–36.

Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–32.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Інститут економічного прогнозування; Фенікс, 2003. – 1008 с.

Дерій Ж. В. Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України /

Ж. В. Дерій, Н. В. Завгородня // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 1 (47), т. (2). – С. 264–267.

Поддєрьогін А. М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк // Фінанси України. –2009 . – № 11 . – С. 94–100.

Сімахіна Г. О. Інноваційні технології у харчовій промисловості /

Г.О. Сімахіна // Харчова промисловість. – 2012. – № 13. – С. 31–34.

Збірник законодавчих і нормативних документів з науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій / Український ін-т науково-технічної і екон. інформації ; уклад.: Ю. В. Міхайлова. – К. : УкрІНТЕІ, 2006. – 284 с.

Экономика пищевой промышленности (отраслевые и региональные особенности) : учебное пособие / И. П. Богомолова, О. А. Лукинова,

О. Г. Стукало, Н. М. Шатохина. – 3-е изд. – Воронеж : ВГТА, 2012. – 229 с.

Комеліна О. В. Напрямки вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах /

О. В. Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 21–28.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] / за заг. ред. проф. В. І. Полохала. – К. : Парламентське видання, 2009. – С. 628. – Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua.

Товста Т. Л. Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т. Л.Товста // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 628. – С. 326–330. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Ekonomika/ 2008_628/51.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ