ОПЛАТА ПРАЦІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Вікторія Сергіївна Олійник Університет державної фіскальної служби України, Ukraine

Ключові слова:

заробітна плата, оплата праці, виплати працівникам, бюджетні установи, стандарти бухгалтерського обліку

Анотація

На основі наукових джерел та законодавчих актів досліджено економічну сутність понять: «заробітна плата», «оплата праці», «виплати працівникам», розкрито різні підходи до трактування змісту, проведено їх порівняльний аналіз. Запропоновано авторське визначення досліджуваних категорій для установ сектору загального державного управління України, встановлено їх взаємозв’язок.

Біографія автора

Вікторія Сергіївна Олійник, Університет державної фіскальної служби України

Аспірант

Посилання

Панкова М. Актуальні питання оплати праці за умов фінансової кризи в Україні / М. Панкова, Г. Соловйова // Схід. – 2009. – № 1. – С. 29–32.

Шелешкова С. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивної зайнятості / С. Шелешкова // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 2. – С. 9–16.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів /

Ф. Ф. Бутинець. – 7-е вид., доповн. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 832 с.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С. Ф. Голов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : підручник / Р. Т. Джога, С. В. Свірко, Л. М. Сінельник. – К. : КНЕУ, 2003. – 483 с.

Свірко С. В. Облікова характеристика виплат працівникам у міжнародному бухгалтерському обліку державного сектору /

С. В. Свірко // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. – 2010. – № 5. – С. 135–145.

Жиглей І. В. Облікове забезпечення заходів, пов’язаних з підвищенням мотивації праці, в світлі П(С)БО 26 «Виплати працівникам» / І. В. Жиглей // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 3. – С. 60–65.

Ярмолюк О. Ф. Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівникам підприємства [Електронний ресурс] /

О. Ф. Ярмолюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2947.

Кравченко О. В. Виплати працівникам: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика обліку / О. В. Кравченко,

Т. С. Сидорук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – Вип. 38. – С. 174–180.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект : навч. посіб. / А. А. Григорук, М. С. Палюх, Л. М. Литвин, Т. Д. Літвінова. – 2-ге видання, переробл. і доповн. – Тернопіль : ТДПУ, 2002.– 304 с.

Базилевич В. Д. Економічна теорія: Політекономія / В. Д. Базилевич. – К. : Знання-Прес, 2007. – 581 с.

Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 224 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2011. – 390 с.

Іляш О. І. Соціально-економічні засади оплати праці в Україні та за її межами / О. І. Іляш та М. В. Дошак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 165–168.

Золотогоров В. Г. Энциклопедический словарь по экономике /

В. Г. Золотогоров. – Минск : Полымя, 1997. – 571 с.

Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 332 с.

Мандибура В. О. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати / В. О.Мандибура,

В. О. Тимофєєв. – К. : Парламентське видавництво, 1997. –86 с.

Михайленко О. В. Економічна сутність та аналіз заробітної плати /

О. В. Михайленко // Агросвіт. – 2010. – № 2. – С. 46–49.

Економічний словник-довідник / за ред. С.В. Мочерного. – К. : Феміна, 1995. – 368 с

Словник термінів ринкової економіки / під заг. ред. В. І. Науменка. – К. : Глобус, 1996. – 272 с.

Пищуліна О. М. Нова ідеологія реформування заробітної плати: потреба та перспективи / О. М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1. – С. 133–140.

Поклад И. И. Курс бухгалтерского учета / И. И. Поклад. – М. : Финансы, 1971. – 416 с.

Яременко Л. М. Концептуальні засади оплати праці в умовах ринкової економіки / Л. М. Яременко // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту

ім. Г. Сковороди. – 2010. – №15/1. – С. 187–190.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / редкол.: С. В. Мочерний. – К. : Академія, 2008. – 864 с.

Тимош І. М. Економіка праці / І. М. Тимош. – Тернопіль : Астон, 2010. – 347 с.

Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95–ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/.

Пашерстник А. Е. Правовые вопросы вознаграждения за труд рабочих и служащих / А. Е. Пашерстник. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 352 с.

Лившиц Р. З. Заработная плата в СССР. Правовое исследование /

Р. З. Лившиц. – М. : Наука, 1972. – 271 с.

Лаптій І. Оплата праці і заробітна плата: щодо питання термінології / І. Лаптій // Право України. – 2005. – № 7. – С. 81–84.

Прокопенко В. І. Трудове право України : підручник / Володимир Іванович Прокопенко. – 3-те вид., переробл. та доповн. – Х. : Консум, 2002. – 528 с.

Трудовое право : учебник / под ред. О. В. Смирнова. – М. : ТК Велби, Проспект, 2004. – 528 с.

Божко В. М. Термінологічні відмінності поняття «оплата праці» і «заробітна плата»: міжнародно-правовий аспект / В. М. Божко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Юридичні науки. – 2010. – № 3. – C. 172–181.

Божко В. М. Розмежування змісту термінів «заробітна плата» і «оплата праці» на основі аналізу наукових праць ХХI століття /

В. М. Божко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. – № 4. – С. 50–56.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку у державному секторі 25 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.multiprofile.com.ua/25_final.pdf.

Шара Є. Ю. Обліковий аспект оплати праці у бюджетних установах / Є. Ю. Шара, В. С. Олійник // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2015. – № 2 (69). – C. 144–152.

Лень В. С. Виплати працівникам: поняття, структура та облік /

В. С. Лень // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 2 (2). – C. 266–274.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ