МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРЕДИТІВ ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ СОБІВАРТІСТЮ ЗА УМОВ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ КОРИСНОСТІ

Автор(и)

  • Вікторія Самвелівна Амбарчян Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine

Ключові слова:

облік, кредит, амортизована собівартість, зменшення корисності, резерв, теперішня вартість грошових потоків

Анотація

Розглянуто методику обліку кредитів, які відповідно до МСФЗ класифікуються як фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю. Розкрито суть амортизованої собівартості як методу подальшої оцінки фінансових інструментів, що передбачає застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Складено графік обліку кредиту, наданого суб’єкту господарювання, із неоднаковими за тривалістю періодами надходження грошових потоків. Розраховано дохідність кредиту в кожному обліковому періоді та загальну річну дохідність. Розраховано суму резерву за кредитом, що формується внаслідок виникнення об’єктивних свідчень непогашення 25 % грошових потоків. Побудовано графік амортизації фінансового активу за умов зменшення корисності кредиту в 4 періоді. На рахунках бухгалтерського обліку відображено процедури подальшої оцінки та формування резерву за наданим кредитом. Пояснено причини неповної амортизації дисконту у випадку зменшення корисності кредиту, а також можливі шляхи відображення різниці між первісною та наступною амортизаціями на рахунках бухгалтерського обліку.

Біографія автора

Вікторія Самвелівна Амбарчян, Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Снігурська Л. П. Проблеми формування банком облікової політики щодо кредитів та інших фінансових активів зі зменшеною корисністю (частина 1) / Л. П. Снігурська // Вісник НБУ. – 2014. – № 9. – С. 24–30.

Снігурська Л. П. Проблеми формування банком облікової політики щодо кредитів та інших фінансових активів зі зменшеною корисністю (частина 2) / Л. П. Снігурська // Вісник НБУ. – 2014. – № 10. – С. 34–46.

Оцінювання фінансових інструментів банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності: навч. посіб. / П. М. Сенищ,

В. І. Ричаківська, М. Л. Лапішко, Л. П. Снігурська. – К. : УБС НБУ, 2009. – 451 с.

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua.

International Financial Reporting Standard 9 “Financial instruments” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ifrs.org.

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України [Електронний ресурс] : затв. Постановою Правління НБУ 18.06.2003 № 255. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua.

Методичні рекомендації щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України [Електронний ресурс] : схвалено Постановою Правління НБУ 01.06.2011 р. № 171. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України [Електронний ресурс] : затв. Постановою Правління НБУ № 481 від 27.12.2007. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua.

Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : затв. Постановою Правління НБУ № 351 від 30.06.2016. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ