ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • Людмила Іванівна Цимбал Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, Ukraine

Ключові слова:

людський потенціал, людський капітал, інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, розвиток людського потенціалу, соціальний капітал, соціальний прогрес, суспільство знань

Анотація

Проаналізовано теоретико-методичні підходи до визначення поняття «людський потенціал». Обґрунтовано його особливості як однієї з передумов економіки розвитку. Охарактеризовані глобальні підходи до визначення та оцінки людського потенціалу через оцінку рівня його розвитку та соціального розвитку. Визначено особливості інтелектуалізації сучасного етапу розвитку суспільства та характерні тенденції розвитку інтелектуального капіталу.

Біографія автора

Людмила Іванівна Цимбал, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

Посилання

Стефанишин О. В. Людський потенціал ринкової економіки України [Електронний ресурс] / О. В. Стефанишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2006. – Вип. 16.1. – С. 276–284. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnltu/16_1/276_Stefanyszyn_16_1.pdf.

Індекс розвитку людського потенціалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info.

Social progress index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.socialprogressimperative.org/global-index/.

Thurow L. Investmentin Human Capital / Thurow L. – Belmont, 1970. – Р.15.

Капелюшников Р. И. Современные буржуазные концепции формирования рабочей силы (критический анализ) /

Р. И. Капелюшников. – М. : Наука, 1981. – 276 с.

Чухно А. Нова економічна політика (теоретико-методологічні засади) / А. Чухно // Економіка України. – 2005. – № 7. – С. 15–22.

Прошак В. Концепція інтелектуального капіталу у сучасній економічній теорії / І. Прошак // Вісник Львівського ун-ту: серія економічна. – Львів : Вид.центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2003. – Вип. 32. – С. 598.

Канигін Ю. Інтелект народу / Ю. Канигін // Вісник Академії наук України. – 1993. – № 7. – С. 37–47.

Малицький Б. А. Соціально-економічний зміст наукового потенціалу / Б. А. Малицький // Наука та наукознавство. – 1998. – № 4. – С. 25–30.

Медведев В. А. Перед вызовами постиндустриализма: Взгляд на прошлое, настоящее и будущее России / В. А. Медведев. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 440 с.

Іщук С. О. Інтелектуалізація як світова тенденція економічного розвитку / С. О. Іщук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 2 (11). – С. 91–95.

Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія /

Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін. ; за заг.ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф.. А. М.Поручника. – К. : КНЕУ, 2008. – 420 с.

Лях В. В. Фінська модель інформаційного суспільства: приклад для наслідування (передмова) / В. В. Лях, С. Л. Удовік // Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель : пер. з англ. – К. : Ваклер, 2006. – С. 15–22.

Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри : монографія / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2009. – 272 с.

Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или история будущего / Т. Сакайя // Новая индустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – M. : Academia, 1999. – С. 337–371.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ