Роль цифрових технологій в організації ефективного функціонування маркетингової та логістичної систем промислового підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-2(34)-26-37

Ключові слова:

цифрові технології; диджиталізація; цифрова трансформація; маркетингова система; логістична система; промислове підприємство; конкурентоспроможність; бізнес-процеси; стратегія

Анотація

У статті досліджено роль цифрових технологій в організації ефективного функціонування маркетингової та логістичної систем промислового підприємства. Проаналізовано циф-рові технології, які є перспективними з погляду впровадження в маркетингову та логістичну системи промислового підприємства, серед яких виділено: штучний інтелект, нейромережі, машинне навчання, віртуальну та доповнену реальність, чат-боти, Інтернет речей (IoT), аналітику та Великі дані (Big Data). Окреслено переваги та труднощі, пов’язані з впровадженням цифрових технологій у маркетингову та логістичну системи промислового підприємства. Доведено, що адаптивність маркетингової та логістичної систем є запорукою ефективного функціонування промислового підприємства та його подальшого розвитку.

Біографії авторів

Вікторія Маргасова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, обліку і оподаткування

Олександр Самойлович, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Analityka Big Data pidvyshchuie masshtabovanist lohistychnykh posluh [Big Data analytics increases the scalability of logistics services]. (n.d.). BigDataLab. https://www.bigdatalab.com.ua/news-116.

Bubenets, I. (2023). Vprovadzhennia suchasnykh trendiv marketynhu v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomichnoi systemy pidpryiemstva [Implementation of modern marketing trends in conditions of digital transformation of the economic system of the enterprise]. Tsyfrova transformatsiia ta dydzhytal-tekhnolohii dlia staloho rozvytku vsikh haluzei suchasnoi osvity, nauky i praktyky: Mizhnar. naukovo-prakt. konf. – Digital transformation and digital technologies for the sustainable development of all fields of modern education, science and practice: materials of International. scientific and practical conf. (pp. 149–154). https://mans.edu.pl/fcp/iOEUfFzs9BjEkLTg1Y1BSe0N_YAVTHwIIOgIaTAIABCRvRQMEOjBBaHICPXNtSBk6PjIyBV4RBDYnD1cYTk8cOjYCEg/2/public/wydawnictwa/zbior_prac_tom_1__26012023.pdf.

Hryhorov, O.V. (2019). Virtualna (VR) ta dopovnena (AR) realnist v inzhenerii lohistychnykh system [Virtual (VR) and augmented (AR) reality in logistics systems engineering]. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia: 27-yi mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Information technologies: science, engineering, technology, edu-cation, health: 27th International science and practice conf. (pp. 98). https://core.ac.uk/download/pdf/322823018.pdf.

Volynets, L.M. (2021). Teoretychni aspekty rozvytku lohistychnoi diialnosti transportnykh pidpryiemstv [Theoretical aspects of the development of logistics activities of transport enterprises]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 38, 110-122.

Hnitetskyi, Ye.V. (2017). Big Data v marketynhu: oriientatsiia na spozhyvacha [Big Data in marketing: customer orientation]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 14. https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108730.

Dykan, V.L., & Kuzmenko, A.V. (2015). Marketynhovo-lohistychnyi pidkhid shchodo rozvytku transportno-lohistychnoi infrastruktury pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Mar-keting-logistics approach to the development of transport and logistics infrastructure of railway transport enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of the Economy of Transport and Industry, (51), 9-16.

Kasych, A.O., & Maliushenko, O.O. (2021). Osoblyvosti upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu pidpryiemstva v umovakh pandemii [Peculiarities of management of the marketing activity of the enterprise in the conditions of the pandemic]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 34. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-17.

Kuzmynchuk, N.V., Kutsenko, T.M., Terovanesova, O.Yu., & Kulinich, A.V. (2022). Kompleksnyi pidkhid do upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu lohistychnoho pidpryiemstva: finansovyi aspekt [Complex approach to management of marketing activities of a logistics enterprise: financial aspect]. Modern Economics – Modern Economics, (30), 123-129. https://doi.org/10.31521/modecon.V30(2021)-19.

Maidaniuk, N. (n.d.). Analitychnyi ohliad Internet Rechei [Analytical review of the Internet of Things]. https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/2b207db1-190e-484b-b5ab-0f41c948b409/content.

Mashynne navchannia dlia lantsiuzhka postachannia: uspishni keisy. IT-kompanyia polnoho tsykla razrabotky prohrammnыkh produktov WEZOM - Kyev, Ukrayna [Machine learning for the supply chain: successful cases. IT-company of the full cycle of development of software products WEZOM - Kyiv, Ukraine]. (n.d.). https://wezom.com.ua/ua/blog/mashinne-navchannya-dlya-lantsyuzhka-postachannya-uspishni-keysi.

Odrekhivskyi, M.V., Kohut, U.I., & Zhyla, D.O. (2021) Marketynhovo-lohistychno-oriientovane upravlinnia ekolohichnymy innovatsiinymy pidpryiemstvamy [Marketing-logistics-oriented management of ecological innovative enterprises]. Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues, 5(1), 170-186. http://doi.org/10.23939/semi2021.01.170.

Povkh, O.V. (2021). Osoblyvosti vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii v marketynhovu diialnist pidpryiemstva [Peculiarities of the implementation of digital technologies in the marketing activity of the enterprise]. Finansova systema krainy: tendentsii ta perspektyvy rozvytku: VIII Mizhnar. naukovo-prakt. internet-konf. – Financial system of the country: trends and prospects for development: VIII International. scientific and practical Internet Conf. (pp. 124–128). http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45636/1/ Tezy_fin_systema_2021%20(2)%20(1).pdf.

Popelo, O.V., & Lysohor, I.C. (2023). Mekhanizm zabezpechennia efektyvnoho upravlinnia marketynhovo-lohistychnoiu diialnistiu pidpryiemstv v epokhu tsyfrovizatsii [The mechanism of ensuring effective management of marketing and logistics activities of enterprises in the era of digitalization]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, (8), 48-52. https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1362/1372.

Popelo, O.V., & Tkachenko, T.P. (2023). Stratehiia efektyvnoho funktsionuvannia lohistychnoi systemy pidpryiemstva v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [The strategy of the effective operation of the logistics system of the enterprise in the context of ensuring economic security]. Economic Synergy, 2(8), 23-35. https://doi.org/10.53920/ES-2023-2-2.

Tekhnolohiia blokchein v lohistytsi [Blockchain technology in logistics]. (n.d.). Dolphin Cargo Service. https://dolphincargo.com.ua/ua/texnologiya-blokchejn-v-logistici.

Chat-boty ta mystetstvo marketynhu: Zaluchennia kliientiv u post-reklamnomu sviti [Chatbots and the Art of Marketing: Customer Engagement in a Post-Ad World]. (n.d.). Ranktracke. https://www.ranktracker.com/uk/blog/chatbots-and-the-art-of-marketing-engaging-customers-in-a-post-advertising-world.

Shtuchnyi intelekt u lohistytsi ta vantazhnykh perevezenniakh [Artificial intelligence in logistics and freight transportation]. (n.d.). logist.today. https://logist.today/uk/ dnevnik_logista/2019-12-22/iskusstvennyj-intellekt-v-logistike-i-gruzovyh-perevozkah.

Yak vykorystovuvaty shtuchnyi intelekt v marketynhu. Para. Shkola tsyfrovykh navychok [How to use artificial intelligence in marketing. Couple. School of digital skills]. (n.d.). para.school. https://para.school/blog/marketing/kak-ispolzovat-intellekt-v-marketinge-v-marketinge.

Logistics Winter Camp 2020! – KLS. KLS. https://kyivlogisticsschool.com/news/ logistics-winter-camp-2020.

Zhelikhovska, M. (2022). Modeling of the logistics system of the enterprise in the conditions of the digital economy. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sci-ences, 308(4), 50–55. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-308-4-8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-05

Як цитувати

Маргасова, В. ., & Самойлович, О. (2023). Роль цифрових технологій в організації ефективного функціонування маркетингової та логістичної систем промислового підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління, (2 (34), 26–37. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-2(34)-26-37

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ