Формування системи ризик-менеджменту банку в умовах економіки воєнного стану: концептуальні засади

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-2(34)-215-226

Ключові слова:

банківська діяльність, банківські операції, банківський ризик, ризик-менеджмент, контролінг

Анотація

У статті досліджено основні теоретичні аспекти формування системи управління ризиками банківської установи в умовах економіки воєнного стану. Метою статті є формування концептуальних засад удосконалення системи управління ризиками банківської установи в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови. Уточнено поняття «банківський ризик», під яким запропоновано розглядати ситуацію, спричинену невизначеністю інформації, що використову-ється банком у процесі управління та прийняття рішень. Запропоновано структуру системи управління ризиками з урахуванням аспектів довгострокового розвитку в умовах невизначеності та адаптивності системи управління ризиками до змін зовнішнього та внутрішнього середо-вища. Основними елементами системи управління ризиками визначено стратегію, методоло-гію, процедури, контроль і технологію. В якості інструменту удосконалення процесу управління ризиками запропоновано використання внутрішнього аудиту-контролінгу банківських ризиків, розроблено принципи та етапи його впровадження. Внутрішній аудит-контролінг банківських ризиків розглядається як форма регулятивної системи управління, у процесі якої узгоджуються взаємозв’язки між такими компонентами, як інформаційна база, аналіз фінансових ризиків, планування та контроль ризиків. Основною метою аудиту-контролінгу банківських ризиків визначено можливість вирішення поточних та стратегічних завдань оцінки впливу невизначеності та ризиків на фінансову діяльність банківської установи з подальшою розробкою системи заходів щодо їх пом’якшення та нівелювання негативних наслідків. Запропоновано концептуальну модель реалізації процедур внутрішнього аудит -контролінгу, яка передбачає виокремлення інформаційного, аналітичного та стратегічного блоків. Обґрунтовано, що впровадження сис-теми внутрішнього аудиту-контролінгу в діяльності банку сприятиме підвищенню ефективно-сті процесу оцінки та подальшому зниженню ризиків, що є важливим результатом функціонування системи управління ризиками в умовах кризи.

Біографія автора

Надія Вядрова, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій

Посилання

Abramova A. (2021). Systemy ryzykiv diialnosti komertsiinykh bankiv v umovakh tsyfrovizatsi [Risk systems of commercial banks in the conditions of digitalization]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economy and management, 4(28), 186-193.

Honchar, K.O. (2020). Suchasni pidkhody do otsinky operatsiinoho ryzyku bankiv [Modern approaches to assessing the operational risk of banks]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. – Scientific view: economics and management, 1(67), 130-135.

Dziubliuk, O.V. (2015). Kredytnyi ryzyk i efektyvnist diialnosti banku [Credit risk and efficiency of the bank activity]. FOP Palyanitsa V.A.

Dubyna, M.V. (2019). Osoblyvosti pobudovy systemy ryzyk-kontrolinhu v bank-ivskykh ustanovakh [Peculiarities of building a risk-controlling system in the banking insti-tutions]. Finansovi doslidzhennia – Financial research, 2(7). http://ir.stu.cn.ua/jspui/bit-stream/123456789/20264/ 1/Dubyna.pdf.

Zhavoronok, A.V., & Marych, A.V. (2020). Upravlinnia finansovymy ryzykamy yak skladova finansovoi bezpeky pidpryiemstv [Management of financial risks as a component of the financial security of enterprises]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 18, 167-173.

Tretiak, D.D., & Dusheiko, P.A. (2022). Teoretychni aspekty ryzyk-menedzhmentu banku [Theoretical aspects of the bank risk management]. Ekonomika ta derzhava –Economy and State, 1, 100-107.

Yepifanov A.O., Vasylieva T.A., Kozmenko S.M. (2012). Upravlinnia ryzykamy bankiv [Bank risk management] (Vol. 1). DVNZ “UABS NBU”.

Bondarenko, L.A. (2007). Ryzyk-menedzhment kredytnoi diialnosti komertsiinoho banku [Risk management of the credit activity of a commercial bank] [Abstract PhD disserta-tion, KNEU].

Fastovets, M. (2007). Problematic aspects of the riskiness of small business lending in Ukraine [The Problematic aspects of lending to small business in Ukraine”]. Visnyk NBU- An-nouncer of NBU, 2, 38–45.

Panchenko O., Masliuk O., Horylenko A. (2020). Bankivski ryzyky yak obiekt strakhuvannia v suchasnykh umovakh [Banking risks as an object of insurance in modern con-ditions]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of econ-omy and management, 4(24), 146-154.

Podchesova V. Yu. (2005). Upravlinnia kredytnymy ryzykamy ta shliakhy yikh mini-mizatsii [Upravlinnia kredytnymy ryzykamy ta shliakhy yikh minimizatsii]. Ekonomyka: prob-lemy teorii ta praktyky – Economics: problems of theory and practice, 205(4), 967–972.

Ostrovska, N.S. (2016). Formuvannia systemy kontrolinhu ryzykiv u banku [For-mation of the risk controlling system in the bank]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta up-ravlinnia – Problems and prospects of economy and management, 4(8), 135–144.

Campbell, C., Campbell, G. and Dolan, G. (1988). Money, banking and monetary pol-icy. New York: The Dryden Press.

Ricks, M. (2010). Shadow banking and financial regulation. New York: Columbia University, 2010.

Ong, M.K. (1999). Internal Credit Risk Models. Capital Allocation and Performance Management. London: Risk Books.

Systema otsinky ryzykiv [Risk assessment system], Methodical guidelines for the bank inspection, approved by the resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated March 15, 2004 No. 104. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text.

Basel Committee on Banking Supervision: The Joint Forum on Outsourcing in Finan-cial Services. https://www.bis.org/publ/joint12.pdf.

Alle F., Carlett E., Marquez R. (2011). Credit Market Competition and Capital Regu-lation. The Rev. of Financial Studies, 24(4), 983–1018.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-05

Як цитувати

Вядрова, Н. . (2023). Формування системи ризик-менеджменту банку в умовах економіки воєнного стану: концептуальні засади. Проблеми і перспективи економіки та управління, (2 (34), 215–226. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-2(34)-215-226

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ